Menu
Obec Makov
ObecMakov

Povinné zverejňovanie

- v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

1) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE

a) SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:
Obec Makov bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. v dňoch 23. a 24. 11. 1990.
Obec Makov je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

b) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:
Kompetencie obce (t. j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:
- Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
- platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
- všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 71 ods. 2
Ústavy Slovenskej republiky)


2) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE (orgány obce, štruktúra obecného úradu):
Orgánmi obce Makov sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Makov je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Makov je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):- komisie obecného zastupiteľstva, - obecnú radu
Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Makov, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Organizačný poriadok Obce Makov zverejnený na www.makov.sk, v časti „Úradná tabuľa“.


3) INFORMÁCIE O SPÔSOBE ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ (vrátane informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia, výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené)

- miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov

- čas: v úradných hodinách Obecného úradu Makov

Pondelok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00
Utorok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00
Streda: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Štvrtok:     neúradný deň
Piatok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 13.00

- spôsob získavania informácií: ústne – osobne na obecnom úrade, písomne na adrese Makov 60,023 56 Makov, elektronickou poštou na adresu obce makov@makov.sk, telefonicky na tel. č. 0915 535 262, 0911 772 660, 0918 681 154, 041/4333607.


4) INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV, PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ ALEBO INÉHO PODANIA A O POSTUPE PRI ICH
VYBAVOVANÍ (vrátane lehôt) :

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:1/ poštou na adresu obce : Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov
2/ osobne na Obecnom úrade Makov v úradných hodinách obce

Obec Makov postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi, pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Obce Makov zverejnené na www.makov.sk, v časti „Úradná tabuľa“ - „Vnútorné predpisy obce Makov“.


5) INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIA OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
VOČI ROZHODNUTIAM OBCE

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

1/ poštou na adresu obce : Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov
2/ osobne na Obecnom úrade Makov v úradných hodinách obce

6) SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV, KTORÉ OBEC MAKOV VYBERÁ ZA
SPRÁVNE ÚKONY A SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ:

Právna úprava zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2002 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií vyberá obec za poskytnutie informácií úhradu vo výške materiálnych nákladov súvisiacich so sprístupnením informácií, a to konkrétne náklady na:
- obstaranie technických nosičov dát ( kompaktných diskov...),
- vyhotovenie kópií požadovaných informácií ( papier...),
- obstaranie obalu (obálky...),
- odoslanie informácií (poštovné...).
Úhrada všetkých priamych nákladov za dodanie informácie v aktuálnych cenách ( v zmysle Sadzobníka úhrad za pracovné úkony a služby poskytované Obcou Makov zo dňa 01.04.2017, zverejnený na www.makov.sk, v časti „Úradná tabuľa“.


Správne poplatky vyberá Obec Makov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov.


7)VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE

Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade.

Úradné hodiny:
Pondelok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00
Utorok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00
Streda: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Štvrtok:  neúradný deň
Piatok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 13.00

Schválené Všeobecne záväzné nariadenia Obce Makov zverejnené na www.makov.sk, v časti „Úradná tabuľa“ – VZN.


8) NEHNUTEĽNOSTI A HNUTEĽNÉ VECI Z VLASTNÍCTVA OBCE, KTORÉ OBEC PREVIEDLA, ALEBO KTORÉ PREŠLI DO VLASTNÍCTVA FYZICKÝCH
ALEBO PRÁVNICKÝCH OSÔB

Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci, vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, v jej vlastníctve ktoré táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci. Súčasne je povinná zverejniť dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa (§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami. Informácia podľa tohto bodu sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby(§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).


9) INFORMÁCIE O PREDAJI MAJETKU OBCE:
Právna úprava:
§ 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

- zverejnenie na www.makov.sk, v časti „Úradná tabuľa“

10) INFORMÁCIE O NÁJME MAJETKU OBCE:
Právna úprava:
§ 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

- zverejnenie na www.makov.sk, v časti „úradná tabuľa“


11) TERMÍNY ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A NÁVRH PROGRAMU:
Právna úprava:
§ 5 ods. 2 a 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- pozvánky na zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejnené na www.makov.sk, v časti „Obec a
samospráva“, kategória „Obecné zastupiteľstvo“

12) ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Právna úprava:
§ 5 ods. 2 písm. b) a 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zápisnice zverejnené na www.makov.sk, v časti „Obec a samospráva“, kategória „Obecné
zastupiteľstvo“ – „Zápisnice a uznesenia OZ“

13) ÚDAJE O DOCHÁDZKE POSLANCOV NA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Právna úprava:
§ 5 ods. 2 písm. e) a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podľa § 5 ods. 2 písm. e) a 9 zákona č. 211/2000 Z. z. obecné zastupiteľstvo je povinné zverejniť údaje o dochádzke poslancov OZ do troch dní po skončení každého rokovania.

- dochádzka poslancov OZ zverejnená na www.makov.sk, v časti „Obec a samospráva“, kategória „Obecné zastupiteľstvo“ – „Dochádzka“


14) UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,VRÁTANE HLASOVANIA POSLANCOV:
Právna úprava:
§ 5 ods. 2 písm. f) a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- uznesenia z jednotlivých rokovaní OZ zverejnené na www.makov.sk, v časti „Obec a samospráva“, kategória „Obecné zastupiteľstvo“


15) NÁVRHY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ:
Právna úprava:
- § 5 ods. 2 písm. c) a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- návrhy VZN zverejnené na www.makov.sk, v časti „Úradná tabuľa“

16) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA SCHVÁLENÉ OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM
Právna úprava:
- § 6 ods. 8 a 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- schválené VZN zverejnené na www.makov.sk, v časti „Úradná tabuľa“ - VZN

17) ROZHODNUTIA SÚDU O NESÚLADE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE SO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI
Právna úprava:
- § 6a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


18) UZNESENIA SÚDU O DOČASNOM POZASTAVENÍ ÚČINNOSTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE
Právna úprava:
- § 6b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

19) NÁVRH ROZPOČTU OBCE + SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM
Právna úprava:
- § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- návrh rozpočtu Obce Makov + schválený rozpočet zverejnený na www.makov.sk, v časti „Úradná tabuľa“

20) NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE
Právna úprava:
- § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- návrh plánu kontrol zverejnený na www.makov.sk, v časti „Obec a samospráva“ – „Obecný kontrolór“


21) PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK, PODĽA KTORÝCH OBEC MAKOV KONÁ
A ROZHODUJE ALEBO KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VZŤAHU K OBCI:

§ 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
§ zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
§ zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
§ zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
§ zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
§ zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
§ zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
§ zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
§ zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov,
§ zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
§ Všeobecne záväzné nariadenia Obce Makov


22) ZBIERKA ZÁKONOV SR

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade.

Zverejňovanie

Voľby prezidenta SR 2024

logo

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

EU

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

celoročný kalendár podujatí 2024

Prihlásenie pre odber SMS správ

Munipolis

Zlepšenie zberu triedeného odpadu v obci Makov

logo

Projekt Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie

Memoriál Pavla Bilíka, pripomenutie si histórie

Terénna opatrovateľská služba v obci Makov

logo

„Zmena účelu využitia stavby z haly podrobnej kontroly č. 132 na Hasičskú zbrojnicu obce Makov“

PROJEKT

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
oblačno 22 °C 12 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 22/10 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 18/12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 17/12 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga