Menu

0905 731 647

0905 731 647

RSS
Obec Makov
ObecMakov

Povinné zverejňovanie

- v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

1) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE

a) SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:
Obec Makov bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. v dňoch 23. a 24. 11. 1990.
Obec Makov je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

b) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:
Kompetencie obce (t. j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:
- Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
- platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
- všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 71 ods. 2
Ústavy Slovenskej republiky)


2) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE (orgány obce, štruktúra obecného úradu):
Orgánmi obce Makov sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Makov je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Makov je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):- komisie obecného zastupiteľstva, - obecnú radu
Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Makov, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Organizačný poriadok Obce Makov zverejnený na www.makov.sk, v časti „Úradná tabuľa“.


3) INFORMÁCIE O SPÔSOBE ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ (vrátane informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia, výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené)

- miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov

- čas: v úradných hodinách Obecného úradu Makov

Pondelok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00
Utorok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00
Streda: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00
Piatok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 13.00

- spôsob získavania informácií: ústne – osobne na obecnom úrade, písomne na adrese Makov 60,023 56 Makov, elektronickou poštou na adresu obce makov@makov.sk, telefonicky na tel. č. 0905 502 509, 0915 535 262, 0911 772 660, 0918 681 154, 041/4364719, 041/4333607.


4) INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV, PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ ALEBO INÉHO PODANIA A O POSTUPE PRI ICH
VYBAVOVANÍ (vrátane lehôt) :

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:1/ poštou na adresu obce : Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov
2/ osobne na Obecnom úrade Makov v úradných hodinách obce

Obec Makov postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi, pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Obce Makov zverejnené na www.makov.sk, v časti „Úradná tabuľa“ - „Vnútorné predpisy obce Makov“.


5) INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIA OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
VOČI ROZHODNUTIAM OBCE

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

1/ poštou na adresu obce : Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov
2/ osobne na Obecnom úrade Makov v úradných hodinách obce

6) SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV, KTORÉ OBEC MAKOV VYBERÁ ZA
SPRÁVNE ÚKONY A SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ:

Právna úprava zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2002 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií vyberá obec za poskytnutie informácií úhradu vo výške materiálnych nákladov súvisiacich so sprístupnením informácií, a to konkrétne náklady na:
- obstaranie technických nosičov dát ( kompaktných diskov...),
- vyhotovenie kópií požadovaných informácií ( papier...),
- obstaranie obalu (obálky...),
- odoslanie informácií (poštovné...).
Úhrada všetkých priamych nákladov za dodanie informácie v aktuálnych cenách ( v zmysle Sadzobníka úhrad za pracovné úkony a služby poskytované Obcou Makov zo dňa 01.04.2017, zverejnený na www.makov.sk, v časti „Úradná tabuľa“.


Správne poplatky vyberá Obec Makov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov.


7)VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE

Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade.

Úradné hodiny:
Pondelok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00
Utorok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00
Streda: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00
Piatok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 13.00

Schválené Všeobecne záväzné nariadenia Obce Makov zverejnené na www.makov.sk, v časti „Úradná tabuľa“ – VZN.


8) NEHNUTEĽNOSTI A HNUTEĽNÉ VECI Z VLASTNÍCTVA OBCE, KTORÉ OBEC PREVIEDLA, ALEBO KTORÉ PREŠLI DO VLASTNÍCTVA FYZICKÝCH
ALEBO PRÁVNICKÝCH OSÔB

Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci, vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, v jej vlastníctve ktoré táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci. Súčasne je povinná zverejniť dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa (§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami. Informácia podľa tohto bodu sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby(§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).


9) INFORMÁCIE O PREDAJI MAJETKU OBCE:
Právna úprava:
§ 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

- zverejnenie na www.makov.sk, v časti „Úradná tabuľa“

10) INFORMÁCIE O NÁJME MAJETKU OBCE:
Právna úprava:
§ 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

- zverejnenie na www.makov.sk, v časti „úradná tabuľa“


11) TERMÍNY ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A NÁVRH PROGRAMU:
Právna úprava:
§ 5 ods. 2 a 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- pozvánky na zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejnené na www.makov.sk, v časti „Obec a
samospráva“, kategória „Obecné zastupiteľstvo“

12) ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Právna úprava:
§ 5 ods. 2 písm. b) a 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zápisnice zverejnené na www.makov.sk, v časti „Obec a samospráva“, kategória „Obecné
zastupiteľstvo“ – „Zápisnice a uznesenia OZ“

13) ÚDAJE O DOCHÁDZKE POSLANCOV NA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Právna úprava:
§ 5 ods. 2 písm. e) a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podľa § 5 ods. 2 písm. e) a 9 zákona č. 211/2000 Z. z. obecné zastupiteľstvo je povinné zverejniť údaje o dochádzke poslancov OZ do troch dní po skončení každého rokovania.

- dochádzka poslancov OZ zverejnená na www.makov.sk, v časti „Obec a samospráva“, kategória „Obecné zastupiteľstvo“ – „Dochádzka“


14) UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,VRÁTANE HLASOVANIA POSLANCOV:
Právna úprava:
§ 5 ods. 2 písm. f) a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- uznesenia z jednotlivých rokovaní OZ zverejnené na www.makov.sk, v časti „Obec a samospráva“, kategória „Obecné zastupiteľstvo“


15) NÁVRHY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ:
Právna úprava:
- § 5 ods. 2 písm. c) a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- návrhy VZN zverejnené na www.makov.sk, v časti „Úradná tabuľa“

16) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA SCHVÁLENÉ OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM
Právna úprava:
- § 6 ods. 8 a 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- schválené VZN zverejnené na www.makov.sk, v časti „Úradná tabuľa“ - VZN

17) ROZHODNUTIA SÚDU O NESÚLADE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE SO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI
Právna úprava:
- § 6a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


18) UZNESENIA SÚDU O DOČASNOM POZASTAVENÍ ÚČINNOSTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE
Právna úprava:
- § 6b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

19) NÁVRH ROZPOČTU OBCE + SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM
Právna úprava:
- § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- návrh rozpočtu Obce Makov + schválený rozpočet zverejnený na www.makov.sk, v časti „Úradná tabuľa“

20) NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE
Právna úprava:
- § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- návrh plánu kontrol zverejnený na www.makov.sk, v časti „Obec a samospráva“ – „Obecný kontrolór“


21) PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK, PODĽA KTORÝCH OBEC MAKOV KONÁ
A ROZHODUJE ALEBO KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VZŤAHU K OBCI:

§ 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
§ zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
§ zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
§ zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
§ zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
§ zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
§ zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
§ zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
§ zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov,
§ zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
§ Všeobecne záväzné nariadenia Obce Makov


22) ZBIERKA ZÁKONOV SR

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade.

Zverejňovanie

referendum

Výsledky volieb 2022

voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Prihlásenie pre odber SMS správ

Munipolis

Projekt Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie

Memoriál Pavla Bilíka, pripomenutie si histórie

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, utorok 7. 2. 2023
polojasno -3 °C -19 °C
streda 8. 2. oblačno 0/-15 °C
štvrtok 9. 2. jasná obloha 0/-16 °C
piatok 10. 2. oblačno 0/-13 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga