Menu
Obec Makov
ObecMakov

Ochrany krajiny a prírody - výrub drevín

Výrub drevín možno realizovať iba v období vegetačného pokoja.

Vegetačné obdobie pokoja sa po novom skrátilo a stanovuje sa v období od 1. októbra do 28. februára. Viac sa dočítate v zákone č. 543/2002 Z. z. a vyhláška č. 170/2021 Z. z.

V zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ustanovené, že na výrub drevín potrebujete súhlas orgánu ochrany prírody. V prípade intravilánu sa jedná o Obec Makov, v prípade extravilánu sa jedná o Okresný úrad Čadca.

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje:

 1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
 2. označenie katastrálneho územia a pozemku, na ktorom drevina rastie, s uvedením čísla parcely katastra nehnuteľností a katastrálnu mapu s vyznačenými drevinami alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne,
 3. súhlas vlastníka alebo správcu pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo súhlas nájomcu takéhoto pozemku, ak mu oprávnenie na výrub dreviny vyplýva z nájomnej zmluvy, a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie; ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých osôb, postačuje súhlas spoluvlastníkov, ktorí spolu majú väčšinový podiel na pozemku alebo súhlas pozemkového spoločenstva,
 4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
 5. odôvodnenie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

 

Prílohami k žiadosti o výrub dreviny sú:

 • katastrálna mapa z internetu alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
 • doklad o vlastníctve k pozemku, na ktorom stromy rastú, prípadne súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
 • stanovisko vlastníkov bytov, resp. spoločenstva vlastníkov bytov k navrhovanému výrubu,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (výška poplatku pre fyzické osoby predstavuje 10 € a pre právnické osoby 100 €). Od platenia správneho poplatku sú oslobodení okrem iného žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach.

 

V prípade výrubu drevín, ktorý je nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov, ten, kto chce vykonať takýto výrub, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred plánovaným uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody je povinný zverejniť oznámenie na svojom webovom sídle, a to najneskôr do troch pracovných dní od doručenia oznámenia.

 

Oznámenie o plánovanom výrube dreviny podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. obsahuje:

 1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania oznamovateľa výrubu,
 2. označenie katastrálneho územia a pozemku, na ktorom drevina rastie, s uvedením čísla parcely katastra nehnuteľností a katastrálnu mapu s vyznačenými drevinami alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne; pri plánovanom výrube v ochranných pásmach elektrických vedení sa ako doklad predkladá mapa s vyznačením osi elektrického vedenia a hraníc ochranného pásma, v ktorom sa plánuje výrub realizovať,
 3. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
 4. odôvodnenie nevyhnutnosti výrubu podľa osobitných predpisov s uvedením konkrétneho ustanovenia, z ktorého vyplýva oprávnenie alebo povinnosť výrubu drevín,
 5. doklad preukazujúci oprávnenie na výrub, ak oprávnenie osobe nevyplýva priamo z osobitného predpisu.

 

 

Náhradná výsadba drevín

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa. Ak žiadateľovi nie je možné uložiť povinnosť náhradnej výsadby, orgán ochrany prírody mu uloží zaplatiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje.

 

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2.
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu.
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách (na liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako záhrada).
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku (Príklad: Ak v dôsledku živelnej pohromy dôjde k poškodeniu stromu a vec neznesie odklad, môžete strom vypíliť. Do piatich dní od vyrúbania stromu však o tom musíte upovedomiť úrad, ideálne aj s fotografiou poškodenia stromu).
 • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov.
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody.
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny.
 • na dreviny inváznych druhov.
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín.
 • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný. 

Vybavuje: Mgr. Miroslava Štrbová
Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov

Email: miroslava.strbova@makov.sk 

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, sobota 22. 6. 2024
mierny dážď 24 °C 14 °C
nedeľa 23. 6. jasná obloha 23/12 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 22/12 °C
utorok 25. 6. jasná obloha 28/11 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga