Menu
Obec Makov
ObecMakov

Ochrana ovzdušia - MZZO

Vydanie súhlasu / povolenia stacionárneho zdroja (malý zdroj znečisťovania ovzdušia)

 

Obec Makov pri prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov a vybraných osobitných činností vydáva podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • § 26 súhlasy
 • § 27 povolenia pre malé zdroje znečisťovania.

 

Stacionárny zdroj je technologický celok, sklad palív, surovín alebo produktov, skládka odpadov, lom, plocha alebo stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie, a je vymedzený ako súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku. Stacionárne zdroje sa podľa miery znečisťovania ovzdušia a prahových kapacít členia na:

 • veľké zdroje, ktorými sú osobitne závažné technologické celky,
 • stredné zdroje, ktorými sú závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja,
 • malé zdroje, ktorými sú ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja lebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou,
 • osobitné činnosti, ktoré nie sú späté so stavebným objektom alebo technologickým celkom a nie sú súčasťou veľkého zdroja, stredného zdroja alebo malého zdroja, ale sú vykonávané samostatne a prejavujú sa prašnosťou, zápachom, dymom alebo sa z nich môžu uvoľňovať emisie znečisťujúcich látok, pričom využitie technického vybavenia na vykonávanie predmetnej činnosti sa nevylučuje.

 

Malé spaľovacie zariadenie je spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.

Podľa § 27 ods. 2 písm. b) povolenie zdroja sa nevydáva pre malý zdroj, ktorý je spaľovacím zariadením, s celkovým menovitým tepelným príkonom do 0,1 MW, ak ide o samostatný zdroj určený na vykurovanie domácností.

 

Obec Makov pri prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov a vybraných osobitných činností podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä:

 • vydáva povolenia malého zdroja podľa § 27 ods. 1, preskúmava ich, a ak je to potrebné, zmení ich,
 • vydáva súhlasy pre malé zdroje podľa § 26 ods. 1 písm. a) až c) a i),
 • ukladá povinnosť vypracovať dokumenty podľa § 35 ods. 1 písm. h) a § 36 ods. 1 písm. e),
 • oznamuje príslušnému okresnému úradu a prevádzkovateľovi malého zdroja zistenie prekročenia prahovej kapacity ustanovenej pre malý zdroj,
 • vykonáva štátny dozor podľa § 47 ods. 6 vo veciach dodržiavania povinností prevádzkovateľov malého zdroja a prevádzkovateľov vykonávajúcich vybranú osobitnú činnosť a prešetruje podnety podľa § 47 ods. 7,
 • spolupracuje s inšpekciou pri vykonávaní kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo podľa § 51 a odstupuje im podnety; upozorňuje prevádzkovateľa na porušenie povinnosti podľa § 35 ods. 1,
 • kontroluje dodržiavanie zákazov podľa § 32,
 • pri zistení poručenia povinností ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia:
 1. ukladá opatrenia na nápravu,
 2. ukladá pokuty,
 3. rozhoduje o priestupkoch,
 4. rozhoduje o obmedzení alebo zastavení prevádzky malého zdroja podľa § 53 ods. 4 alebo vykonávania osobitnej činnosti podľa § 53 ods. 5.

 

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenia je možné podať:

 • osobne v kancelárii Obecného úradu Makov, Makov 60, 023 56  Makov
 • poštou
 • elektronicky cez ÚPVS

Vybavuje: Mgr. Miroslava Štrbová
Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov

Email: miroslava.strbova@makov.sk 

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, piatok 21. 6. 2024
jasná obloha 30 °C 16 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 24/14 °C
nedeľa 23. 6. zamračené 23/12 °C
pondelok 24. 6. polojasno 21/12 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga