Menu
Obec Makov
ObecMakov

Sociálne služby

Postup pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby

Obec Makov, zastúpená starostom obce, Ing. Stanislavom Gašparíkom Vám ohľadom podania žiadosti o poskytnutie sociálnej služby, dáva na vedomie nasledovné:

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby nasledovný:

1. Občan predloží sociálnej pracovníčke obce tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“(vypísané a popodpisované). Spolu so žiadosťou sa prikladá tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu “(vypísané a potvrdené obvodným lekárom) a fotokópie odborných nálezov nie starších ako 6 mesiacov (zo zdravotnej karty žiadateľa).
2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu tvorí podklad pre zdravotnú posudkovú činnosť. Posudzujúci lekár Obce Makov vypracuje zdravotný posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby.
3. Sociálna pracovníčka obce vykoná sociálnu posudkovú činnosť (terénne šetrenie), výsledkom ktorej je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.
4. Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
5. Obec ako správny orgán rozhodne v konaní o odkázanosti na sociálnu službu a vydá predmetné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (v zariadení pre seniorov, o odkázanosti na opatrovateľskú službu).
6. Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinný podať písomnú Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci. Túto žiadosť Vám poskytne sociálna pracovníčka obce.
7. Obec uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je pre prijímateľa uzatvorená zrozumiteľným spôsobom.

Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, „Vyhlásenie o majetku na účely platenia úhrady za sociálnu službu, „Vyjadrenie žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ sú k dispozícii u sociálnej pracovníčky Obce Makov alebo na webovej stránke obce.


V prípade nejasností kontaktujte sociálnu pracovníčku obce, Mgr. Stanislavu Kupšovú, osobne v budove Zariadenia pre seniorov č. 62 (prízemie), telefonicky: 0918109200 alebo e-mailom: stanislava.kupsova.zps@makov.sk

Sociálne služby obce Makov

Poskytovanie sociálnych služieb Obce Makov zastrešuje sociálny úsek obce, zastúpený sociálnou pracovníčkou, Mgr.Stanislavu Kupšovú, osobne v budove Zariadenia pre seniorov č. 62 (prízemie), telefonicky: 0918109200 alebo e-mailom: stanislava.kupsova.zps@makov.sk

 • zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby
 • zabezpečenie poskytovania prepravnej služby

 

 • zabezpečenie poskytovania sociálnej služby jedálne
 • zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby krízovej intervencie v útulku
 • vykonávanie sociálno-poradenskej práce prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia
 • vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu
 • vypracovávanie sociálnych posudkov
 • vypracovávanie posudkov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • vypracovávanie rozhodnutí o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu
 • vypracovávanie a uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb
 • spolupráca s posudkovým lekárom obce za účelom vystavenia zdravotných posudkov pre žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb
 • vedenie agendy dotácií na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa (MŠ Makov, ZŠ Makov) ohrozeného sociálnym vylúčením
 • vedenie agendy dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (MŠ Makov, ZŠ Makov) ohrozeného sociálnym vylúčením
 • realizácia sociálnej politiky v obci
 • poskytovanie základných sociálno-poradenských služieb obyvateľom obce
 • poskytovanie základného sociálneho poradenstva pri riešení sociálnych a rodinných problémov obyvateľov obce
 • zabezpečenie krízovej intervencie v ťažkých životných situáciách
 • vyhľadávanie občanov, ktorí potrebujú sociálnu pomoc v rámci terénnej sociálnej práce
 • poskytovanie pomoci maloletým v naliehavých prípadoch
 • vykonávanie poradenstva pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov pre všetky skupiny občanov v tiesni
 • poskytovanie pomoci a starostlivosti občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc v mimoriadnych životných situáciách (živelná pohroma, zaostalý spôsob života, nezvládnuteľná sociálna a finančná situácia ...)
 • zabezpečovanie úloh v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rozsahu svojich kompetencií
 • vykonávanie osobitného príjemcu dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok
 • vykonávanie terénnej sociálnej práce a poskytovanie sociálnej pomoci občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej II. alebo je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa zákona o sociálnych službách
 • pomoc pri uľahčení komunikácie medzi klientom (obyvateľom obce) a inštitúciami, vykonávanie sprevádzania klienta do inštitúcií
 • spolupráca s inštitúciami – škola (predvolávanie rodičov do školy, kontrola dochádzky, záškoláctvo, dotácia na stravu a školské potreby), zdravotnícke a lekárske pracoviská (všeobecný lekár, pediater, nemocnice, ODCH, DOS, posudkový lekár), Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR (sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, štátne sociálne dávky, peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP), Sociálna poisťovňa ( dôchodkové dávky), polícia, súdy, exekútorské úrady ( splátkové kalendára a dohody), Detské domovy (sprostredkovanie kontaktu rodičov s deťmi), pošta (asistencia pri listových zásielkach, výplata štátnych sociálnych dávok)
 • vykonávanie poradenstva v oblasti zamestnania (písanie žiadostí do zamestnania, hľadanie kontaktov na internete, podpora klientov – obyvateľov obce – smerovaná k rozvoju kompetencie a samostatnému riešeniu problémov)

Úrad

Voľby prezidenta SR 2024

logo

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

EU

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

celoročný kalendár podujatí 2024

Prihlásenie pre odber SMS správ

Munipolis

Zlepšenie zberu triedeného odpadu v obci Makov

logo

Projekt Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie

Memoriál Pavla Bilíka, pripomenutie si histórie

Terénna opatrovateľská služba v obci Makov

logo

„Zmena účelu využitia stavby z haly podrobnej kontroly č. 132 na Hasičskú zbrojnicu obce Makov“

PROJEKT

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, sobota 13. 7. 2024
silný dážď 27 °C 16 °C
nedeľa 14. 7. slabý dážď 28/15 °C
pondelok 15. 7. oblačno 30/17 °C
utorok 16. 7. slabý dážď 29/17 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga