Menu
Obec Makov
ObecMakov

SHR - samostatne hospodáriaci roľník

SHR - samostatne hospodáriaci roľník je podnikateľom, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Na výkon tejto činnosti nie sú potrebné žiadne kvalifikačné predpoklady. SHR vykonáva poľnohospodárku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť. Podnikanie v postavení samostatne hospodáriaceho roľníka sa neriadi živnostenským zákonom. Činnosť SHR teda nie je živnosťou, preto nie je potrebné ju ohlasovať ani registrovať na živnostenskom úrade. 

 

Podobne ako na prevádzkovanie živnosti, aj na výkon činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka je nutné získať osvedčenie. Preto sa fyzická osoba, ktorá chce podnikať ako SHR, musí najprv registrovať na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade (nie na živnostenskom úrade) – Obci Makov, teda mu musí ohlásiť, že chce takúto činnosť vykonávať. Na základe tohto ohlásenia príslušný úrad zapíše osobu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.  

 

Miestne príslušným na registráciu je ten mestský alebo obecný úrad, v ktorého obvode (katastri) sa nachádzajú pozemky SHR, na ktorých chce vykonávať poľnohospodársku výrobu alebo v ktorého obvode sa nachádzajú pozemky iného vlastníka, s ktorým SHR uzatvoril nájomnú zmluvu za účelom realizácie poľnohospodárskej výroby. To znamená, že SHR nemusí podnikať výlučne len na vlastnej pôde, ale aj na pôde prenajatej.

 

Za účelom ohlásenia je potrebné na mestský alebo obecný úrad doniesť:

  • občiansky preukaz,
  • vyplnenú žiadosť o zápis do evidencie SHR,
  • doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku, na ktorých bude vykonávať svoju činnosť (list vlastníctva alebo nájomná zmluva),
  • doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, ak sa k určitému druhu činnosti vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na poľnohospodárskej pôde je potrebný aj doklad o hydromelioralizačných zariadeniach v pôde, t. j. či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú zavlačovacie systémy)
  • peňažné prostriedky v sume 6,50 eur (správny poplatok za vydanie osvedčenia o zápise do evidencie), ktoré je potrebné zaplatiť v hotovosti priamo v pokladni úradu.

 

Na základe ohlásenia zapíše príslušný úrad do evidencie SHR tieto údaje:  

  • meno a priezvisko,
  • miesto trvalého bydliska,
  • rodné číslo,
  • údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, ak sa na určitý druh činnosti vyžadujú,
  • deň zápisu do evidencie.

 

Zmenu skutočností vedených v evidencii musí samostatne hospodáriaci roľník ohlásiť príslušnému úradu do 15 dní. Za zmenu priezviska alebo trvalého bydliska sa platí správny poplatok vo výške 1,50 eur.

 

O zápise do evidencie vydá príslušný úrad samostatne hospodáriacemu roľníkovi osvedčenie, spravidla do 30 dní. Súčasne mestský alebo obecný úrad upovedomí príslušného správu dane, príslušnú poisťovňu, príslušný orgán štátnej štatistiky a príslušný orgán vykonávajúci sociálne zabezpečenie. Na základe tohto upovedomenia pridelí príslušný orgán štátnej štatistiky (pracovisko Štatistického úradu SR v krajskom meste) samostatne hospodáriacemu roľníkovi identifikačné číslo (IČO), ktoré úrad zapíše do evidencie SHR. IČO je tiež súčasťou vydaného osvedčenia. Ide o jednoznačný identifikátor, pod ktorým bude samostatne hospodáriaci roľník podnikať. Raz pridelené IČO sa už nedá zmeniť a SHR ako podnikateľovi zostane po celý čas jeho podnikania. Pridelenie identifikačného čísla sa netýka SHR, ktorý už podniká v inej oblasti a má už pridelené IČO na vykonávanú inú podnikateľskú činnosť. Po obdržaní osvedčenia môže SHR začať vykonávať svoju činnosť.   

Okrem IČO musí mať samostatne hospodáriaci roľník pridelené aj daňové identifikačné číslo (DIČ). O registráciu a pridelenie DIČ musí podľa zákona o dani z príjmov sám požiadať príslušného správcu dane (daňový úrad podľa trvalého bydliska), a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získal oprávnenie na výkon činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka. Na základe toho daňový úrad vydá osvedčenie, v ktorom je uvedené DIČ. Takto pridelené DIČ musí samostatne hospodáriaci roľník uvádzať na všetkých daňových dokladoch.

 

Vybavuje: Stanislava Gregušová
Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov

Telefón: +421 911 772 660

Email: stanislava.gregusova@makov.sk

Úrad

Voľby prezidenta SR 2024

logo

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

EU

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1

celoročný kalendár podujatí 2024

Prihlásenie pre odber SMS správ

Munipolis

Zlepšenie zberu triedeného odpadu v obci Makov

logo

Projekt Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie

Memoriál Pavla Bilíka, pripomenutie si histórie

Terénna opatrovateľská služba v obci Makov

logo

„Zmena účelu využitia stavby z haly podrobnej kontroly č. 132 na Hasičskú zbrojnicu obce Makov“

PROJEKT

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, nedeľa 23. 6. 2024
jasná obloha 23 °C 12 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 22/12 °C
utorok 25. 6. jasná obloha 28/11 °C
streda 26. 6. slabý dážď 27/16 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga