Menu
Obec Makov
ObecMakov

Poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj

 

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v:

 1. právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba,
 2. oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe
 3. právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
 4. právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.

 

Predmetom poplatku za rozvoj je stavba, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby. Odstránením stavby sa podlahová plocha nadzemnej časti pôvodnej stavby odpočítava od novovzniknutej podlahovej plochy realizovanej stavby za predpokladu, že nadväzujúce stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby.

 

Predmetom poplatku za rozvoj nie je:

 1. údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu, pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
 2. údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia inej stavby, ako je bytový dom, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania,
 3. stavba alebo časť stavby:
 4. sociálneho bývania alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 5. zdravotníckeho zariadenia
 6. slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie, na vyššie odborné vzdelávanie, na vysokoškolské vzdelávanie vo verejných vysokých školách, výlučne dielňam a pracoviskám praktického vyučovania alebo špecializovanému výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy,
 7. slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb,
 8. slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom,
 9. slúžiaca na obranu štátu,
 10. slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho strediska.
 11. slúžiaca na športové účely,
 12. s osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu v deň vzniku poplatkovej povinnosti
 13. stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností ako orná pôda alebo záhrady s výmerou podlahovej plochy do1 000 m2,
 14. stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2, ak je skleník vykurovaný geotermálnou energiou,
 15. stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlahovej plochy do 1 500 m2.

Odseky d) až f) sa nevzťahujú na stavbu, ktorej stavebníkom je zároveň vlastník ďalšej stavby s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území, a na stavbu, ktorej stavebník súčasne uskutočňuje ďalšiu stavbu s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území.

 

Vznik, zánik poplatkovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

Poplatková povinnosť vzniká dňom právo platnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

 

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

 

Obec môže po vzniku poplatkovej povinnosti vyzvať poplatníka na podanie oznámenia o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v štruktúre podľa prílohy zákona, pričom výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby potvrdí aj projektant stavby.

 

Ak poplatník na základe výzvy obce nepredloží údaje o podlahovej ploche nadzemnej časti realizovanej stavby, obec poplatníka písomne vyzve na jej splnenie v primeranej lehote. Ak poplatník ani na základe písomnej výzvy nepredloží údaje o podlahovej ploche nadzemnej časti realizovanej stavby, obec zistí základ poplatku za rozvoj a určí poplatok za rozvoj podľa pomôcok. Na postup obce pri určovaní poplatku za rozvoj podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.

 

Poplatník

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Postúpenie práva povinností stavebníka a prevod vlastníckeho práva k stavbe a k projektovej dokumentácii nemá vplyv na zmenu osoby poplatníka; to neplatí, ak poplatník má právneho nástupcu.

 

Poplatníkom nie je obec, alebo samosprávny kraja lebo štát, ktoré ako stavebník uskutočňujú stavbu na svojom území.

 

Ak uskutočňuje stavbu viac stavebníkov uvedených v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. Ak sa všetci poplatníci dohodnú, poplatníkov zastupuje jeden z nich a ostatní poplatníci ručia za poplatok za rozvoj v rovnakom pomere, pričom túto skutočnosť zástupca písomne oznámi obci najneskôr v deň

vzniku poplatkovej povinnosti.

 

Ak uskutočňujú stavbu manželia v rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poplatníkmi sú obaja manželia, ktorí ručia za poplatok za rozvoj spoločne a nerozdielne.

 

Základ poplatku

Základom poplatku za rozvoj je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v m2, ktorá, je predmetom poplatku za rozvoj, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

 

Miestnosťou na účely tohto zákona je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou, stenami, ktoré tvoria obvodové konštrukcie alebo vnútorné priečky stavby, a stropom alebo strešnou konštrukciou, pričom v časti obvodovej konštrukcie môže byť ponechaný dočasný alebo trvalý stavebný otvor slúžiaci na vstup a výstup osôb, strojov, zariadení alebo dopravných prostriedkov.

 

Za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby sa na účely tohto zákona považuje vnútorný priestor stavby okrem zvislých konštrukcií, ktorého svetlá výška medzi úrovňou podlahy a stropom alebo strešnou konštrukciou dosahuje minimálne 1,3 metra. Do podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1,2 metra široké, 0,3 metra hlboké a 2 metre vysoké od podlahy. Do podlahovej plochy nadzemnej  časti realizovanej stavby sa započítava plocha zabratá vykurovacími telesami, inštalačnými predmetmi, technickým zariadením, strojovým vybavením alebo kuchynskou linkou.

Za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby sa po splnení parametrov

považuje aj podlahová plocha podkrovia ako vnútorný priestor stavby prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený podlahou a konštrukciou krovu, prípadne ďalšími stavebnými konštrukciami.

 

Na účely tohto zákona sa do základu poplatku za rozvoj nezapočítava podlahová plocha výťahovej šachty, schodiska vrátane plochy medzi poschodia, balkónu, lodžie, terasy bez presklenia a šachty s rozvodmi.

 

Vyrubenie, splatnosť a platenie poplatku za rozvoj

Poplatok za rozvoj vyrubí obec rozhodnutím v lehote podľa osobitného predpisu.

 

Ak po vyrubení poplatku za rozvoj nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo sa vydá nové oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe k už predtým ohlásenej stavbe, obec vyrubí poplatok za rozvoj novým rozhodnutím. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie ruší, pričom už zaplatený poplatok za rozvoj vyrubený pôvodným rozhodnutím sa započítava na úhradu poplatku za rozvoj vyrubeného novým rozhodnutím; tento postup sa uplatní len za predpokladu, že sa osoba poplatníka

nemení. Osobe, ktorá pred tým nemala vo vzťahu k stavbe poplatkovú povinnosť a ktorá je uvedená v právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, ktorým sa znižuje základ poplatku za rozvoj, vzniká preplatok na poplatku za rozvoj uhradený inou osobou, ktorá mala poplatkovú povinnosť k stavbe.

 

Ak zastupuje poplatníkov určený zástupca, obec vyrubí poplatok za rozvoj rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. Ak sú poplatníkmi manželia BSM, obec vyrubí poplatok za rozvoj rozhodnutím v celkovej sume jednému z nich.

 

Vyrubený poplatok za rozvoj je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Poplatník môže obec požiadať o platenie poplatku za rozvoj v splátkach najneskôr do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok za rozvoj vyrubený. Obec môže určiť na základe žiadosti poplatníka platenie poplatku za rozvoj v splátkach. Splátky sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa o platení v splátkach rozhoduje; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Ak obec nevyhovie žiadosti o platenie poplatku v splátkach, oznámi túto skutočnosť poplatníkovi.

 

Vrátenie poplatku za rozvoj

Ak poplatník neoznámi zánik poplatkovej povinnosti obci do 60 dní odo dňa jej zániku, nárok na vrátenie poplatku za rozvoj zaniká.

 

Obec vráti poplatok za rozvoj poplatníkovi na základe žiadosti do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku za rozvoj.

 

Ak došlo novým rozhodnutím k zníženiu vyrubeného poplatku za rozvoj, obec do 60 dní odo dňa právoplatnosti nového rozhodnutia vráti rozdiel medzi zaplateným poplatkom za rozvoja novo vyrubeným poplatkom za rozvoj.

 

Sadzba poplatku za rozvoj

Sadzba poplatku za rozvoj na území obce Makov za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy

nadzemnej časti stavby je jednotná v hodnote 10 € pre:

 • stavby na bývanie,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú

 •  
 • priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú
 •  
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

 • ostatné stavby

 

Použitie výnosu z poplatku za rozvoj

Obec Makov v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z. z použije výnos z poplatku za rozvoj

na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu, vrátane

nákladov na vysporiadanie pozemku na tento účel miestnej komunikácie, parkovacích plôch,

verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry.

 

Výnos z poplatku za rozvoj použije Obec Makov výlučne len v katastrálnom území obce Makov na vyššie uvedený účel v zmysle rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Makove.

 

Spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj

Obec Makov v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 447/2015 Z. z. z týmto VZN určuje spôsob

zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia

výnosov podľa realizovaných projektov. Obec Makov zverejní predmetné informácie na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, a to vždy do konca mesiaca február kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.

Vybavuje: Stanislava Gregušová
Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov

Telefón: +421 911 772 660

Email: stanislava.gregusova@makov.sk

Úrad

Voľby prezidenta SR 2024

logo

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

EU

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

celoročný kalendár podujatí 2024

Prihlásenie pre odber SMS správ

Munipolis

Zlepšenie zberu triedeného odpadu v obci Makov

logo

Projekt Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie

Memoriál Pavla Bilíka, pripomenutie si histórie

Terénna opatrovateľská služba v obci Makov

logo

„Zmena účelu využitia stavby z haly podrobnej kontroly č. 132 na Hasičskú zbrojnicu obce Makov“

PROJEKT

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, utorok 23. 7. 2024
slabý dážď 25 °C 16 °C
streda 24. 7. mierny dážď 21/13 °C
štvrtok 25. 7. slabý dážď 21/12 °C
piatok 26. 7. jasná obloha 25/10 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga