Menu
Obec Makov
ObecMakov

Poplatok za odpad

Poplatok za odpad

 

Poplatok sa platí za:

 1. činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
 2. činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
 3. triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
 4. náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcova
 5. náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu
 6. činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

 

Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:

 1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast. na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
 2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto je j trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani

prechodný pobyt a je oprávnený na území obce užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.

 

Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom ak na jeho základe:

 1. užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
 2. je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
 3. sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
 4. užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
 5. v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,
 6. užíva nehnuteľnosť, ak ide o odídenca podľa osobitného predpisu.

 

Ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení, poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:

 1. vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
 2. správca,3 ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec

 

Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

 

Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností  poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.

Namiesto poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, preberá povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

 

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane vyššie uvedená skutočnosť a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

 

Obec do poplatku môže zahrnúť:

a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,

b) náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.

 

Zdaňovacím obdobím je bežný kalendárny rok.

 

 1. Sadzba poplatku je 0,092 € za osobu a kalendárny deň.
 2. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,10 € za kilogram odpadu.
 3. Hodnota koeficientu je 0,6.
 4. Sadzba poplatku za množstvový zber sa určuje podľa objemu zbernej nádoby a vybratej frekvencie odvozov podľa kalendára zberov a prepráv:
 5. 0,07 € za liter odpadu, ak ide o KUKA nádobu s objemom 110 l.
 6. 0,07 € za liter odpadu, ak ide o KUKA nádobu s objemom 120 l.
 7. 0,055 € za liter odpadu, ak ide o KUKA nádobu s objemom 240 l.
 8. 0,045 € za liter odpadu, ak ide o KUKA nádobu s objemom 1100 l.

 

Vrátenie a zníženie poplatku

 1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak splnil svoju oznamovaciu povinnosť
 2. Obec poplatok podľa § 2 ods. 1 písm. a) zníži o 30 % poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.

Poplatník k uplatneniu zníženia poplatku z dôvodu, že je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba predloží platný preukaz ŤZP, z ktorého si zamestnanec obce urobí fotokópiu.

Poplatník k uplatneniu zníženia poplatku z dôvodu, že je osobou staršou ako 62 rokov nepredkladá k uplatneniu si zníženia žiaden doklad; tieto informácie už správca poplatku má a zníženie automaticky poskytuje.

 1. Obec zníži poplatok podľa § 2 ods. 1 písm. a) na sumu 10 € poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba, ktorá preukáže, že sa na území obce nezdržiava viac ako 90 dní v zdaňovacom období.

Dokladmi preukazujúcimi sa nezdržiavanie sa viac ako 90 dní na území obce v zdaňovacom období sú:

 1. fotokópia dokladu o prechodnom pobyte v inej obci,
 2. potvrdenie o umiestnení poplatníka v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
 3. potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou s uvedením dátumu začatia poskytovania tejto služby,
 4. potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou s uvedením dátumu začatia poskytovania tejto služby,
 5. potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
 6. potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci v prípade, že sa jedná o poplatníka, ktorý má na území Obce Makov prechodný pobyt,
 7. potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody.

V prípade, že si poplatník chce uplatniť zníženie poplatku z dôvodu nezdržiavania sa viac ako 90 dní na území obce v zdaňovacom období, je poplatník tieto doklady predložiť do 30.01.

 1. Obec v zmysle § 3 ods. 1. a 3. vráti preplatok na poplatku v zmysle vystaveného rozhodnutia poplatníkovi na základe písomnej žiadosti o vrátenie preplatku s uvedením spôsobu vrátenia poplatku v hotovosti, resp. na účet v banke s uvedením čísla IBAN.

 

Úhrada poplatku a označenie platby poplatku poplatníkom

 1. Poplatok vyrubený rozhodnutím je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej alebo elektronickej forme od správcu poplatku:
 2. bezhotovostným prevodom,
 3. hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave,

Poplatník označí platbu poplatku:

Variabilný symbol

uvedené v rozhodnutí

Konštantný symbol

1144

IBAN v pobočke SLSP, a. s.

SK27 0900 0000 0003 1185 5487

BIC

GIBASKBX

Poznámka

poplatok rok 20...

 1. hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Makove.
 2. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín v zmysle § 2 ods. 2 uhradí poplatník hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Makove.

Vybavuje: Stanislava Gregušová
Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov

Telefón: +421 911 772 660

Email: stanislava.gregusova@makov.sk

Úrad

Voľby prezidenta SR 2024

logo

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

EU

celoročný kalendár podujatí 2024

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Prihlásenie pre odber SMS správ

Munipolis

Terénna opatrovateľská služba v obci Makov

logo

Projekt Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie

Memoriál Pavla Bilíka, pripomenutie si histórie

„Zmena účelu využitia stavby z haly podrobnej kontroly č. 132 na Hasičskú zbrojnicu obce Makov“

PROJEKT

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, utorok 23. 4. 2024
slabý dážď 10 °C -3 °C
streda 24. 4. sneženie 4/1 °C
štvrtok 25. 4. dážď so snehom 7/0 °C
piatok 26. 4. slabý dážď 11/-2 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga