Menu
Obec Makov
ObecMakov

Daň z nehnuteľností, za psa, za automaty, za nevýherné hracie prístroje

Daň z nehnuteľností

Vznik a zánik daňovej povinnosti

V zmysle § 18 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Podávanie daňového priznania

Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť - daňovník sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, a to do 31. januára nasledujúceho roka. Ak 31. január pripadne na víkend, posledným dňom na splnenie povinnosti je najbližší pracovný deň.

Daňové priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane - mestu alebo obci, podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, na predpísanom tlačive - č. MF/021249/2014-725 pod názvom „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov“, ktoré je rovnaké aj pre fyzické aj pre právnické osoby.

K priznaniu je potrebné priložiť fotokópiu príslušnej úradnej listiny, ktorá osvedčuje právny vzťah k nehnuteľnosti daňovníka, napr. rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, právoplatné rozhodnutie o dedičskom konaní. V prípade elektronických podaní kópie úradných listín je potrebné priložiť v prílohe elektronického podania v PDF formáte.

Daňové priznanie sa podáva vtedy, ak:

 • ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti,
 • nastali zmeny vo vlastníctve alebo v nehnuteľnostiach,
 • nehnuteľnosť ste nadobudli vydražením (priznanie sa podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti),
 • nehnuteľnosť ste nadobudli dedením na základe  právoplatného dedičského rozhodnutia (priznanie sa podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti).

Podať ho musíte aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali. Taktiež ak si daňovník uplatní nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane. 
 

Správca dane daň za nehnuteľnosť do sumy 3 € nevyrubuje.

 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Obdobne to  platí aj pri zániku daňovej povinnosti.

Predmet dane

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Nevýherné hracie prístroje sú:

 1. elektronické prístroje na počítačové hry,
 2. mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Povinnosti daňovníka

Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom na viditeľnom mieste s uvedením týchto údajov:

 1. názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
 2. dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky prístroja, dátum ukončenia prevádzkovania hracieho prístroja,
 3. výrobné číslo, typ nevýherného hracieho prístroja.

 

 

Daň za predajné automaty

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajné automaty v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Obdobne to  platí aj pri zániku daňovej povinnosti.

Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 

 

Daň za psa

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Podávanie daňového priznania

Daňové priznanie za psa podáva vlastník psa alebo držiteľ psa.

Pred podaním priznania k dani za psa, pes musí byť prihlásený do evidencie psov na území obce Makov. Prihlásenie psa do evidencie sa realizuje vypísaním tlačiva Priznanie za psa.

Vlastník, resp. držiteľ psa má povinnosť podať daňové priznanie na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

V prípade, že u daňovníka (vlastník alebo držiteľ psa) zanikne daňová povinnosť, napr. úmrtie psa, je povinný podať do 30 dní od zániku daňovej povinnosti daňové priznanie príslušnému správcovi dane (podáva sa na rovnakom tlačive) a vyplniť tlačivo Odhlásenie psa z evidencie dane za psa.

Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. V prípade, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní, daň za psa uhrádza držiteľ psa.

Predmetom dane za psa nie je:

 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
 • pes umiestnený v útulku zvierat,
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Vybavuje: Stanislava Gregušová
Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov

Telefón: +421 911 772 660

Email: stanislava.gregusova@makov.sk

Úrad

Voľby prezidenta SR 2024

logo

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

EU

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

celoročný kalendár podujatí 2024

Prihlásenie pre odber SMS správ

Munipolis

Zlepšenie zberu triedeného odpadu v obci Makov

logo

Projekt Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie

Memoriál Pavla Bilíka, pripomenutie si histórie

Terénna opatrovateľská služba v obci Makov

logo

„Zmena účelu využitia stavby z haly podrobnej kontroly č. 132 na Hasičskú zbrojnicu obce Makov“

PROJEKT

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, utorok 23. 7. 2024
slabý dážď 25 °C 16 °C
streda 24. 7. mierny dážď 21/13 °C
štvrtok 25. 7. slabý dážď 21/12 °C
piatok 26. 7. jasná obloha 25/10 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga