Menu
Obec Makov
ObecMakov

Centrum sociálnych služieb

Centrum sociálnych služieb/do 31.12.2022 Zariadenie pre seniorov/ je samostatnou organizačnou jednotkou obce.  Štatutárnym orgánom obce je starosta Ing. Stanislav Gašparík. Centrum sociálnych služieb je jednou z dominánt obce. Nachádza sa priamo v centre obce.

Kontakty na zamestnancov

Stála služba: 0907 450 188
Zdravotný úsek:  zdravotná sestra  0910 366 509 

zpsObec Makov, 023 56 Makov č. 60, ako poskytovateľ sociálnych služieb, Vás chce informovať o zmene v zápise do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Konkrétne ide o zníženie kapacity v zariadení pre seniorov s celoročnou pobytovou formou s miestom poskytovania Makov č. 62, 023 56 Makov, z pôvodnej kapacity 53 miest na 43 miest s účinnosťou od 01.01.2023 a o zápis do registra špecializovaného zariadenia s celoročnou pobytovou formou  s miestom poskytovania Makov č. 62, 023 56 Makov, s kapacitou 10 miest s účinnosťou od 01.01.2023. Zároveň ide o zmenu názvu zariadenia sociálnych služieb s miestom poskytovania Makov č. 62, 023 56 Makov,  zo Zariadenia pre seniorov na Centrum sociálnych služieb Makov č.62.

V prípade záujmu poskytovania sociálnej služby v špecializovanom zariadení od 01.01.2023 v Centre sociálnych služieb Makov č. 62 nás môžete kontaktovať : telefonicky na čísle - 0918 109 200, 0910 366 509 

e-mailom: stanislava.kupsova.zps@makov.sk

Postup prijímania občanov do Centra sociálnych služieb Makov č. 62 (176.85 kB)

Organizačná štruktúra ZPS od 1.1.2018 (158.15 kB)

Adresa

Obec Makov
Centrum sociálnych služieb 
Makov 62, 023 56 Makov

Jedálny lístok

Jedálny lístok od 20.6.2024 -24.6 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 150.97 kB

Jedálny lístok od 3.6.2024 -9.6 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 109.46 kB

Jedálny lístok od 20. 5.2024 - 26.4.2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 150.97 kB

 

 

Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Makov č. 62

Obec Makov má 1 780 obyvateľov. Rozprestiera sa na rozlohe 4 606 hektárov, v údolí Javorníkov, Moravsko – Sliezskych Beskýd a Turzovskej vrchoviny. Najvyšším vrchom je Veľký Javorník s nadmorskou výškou 1 071 metrov. Pramení tu rieka Kysuca, ktorá dala názov celému regiónu.
Administratívne Obec Makov patrí do okresu Čadca a Žilinského samosprávneho kraja. Obec Makov má 5 častí – Potok, Čierne, Kopanice, Trojačka a samotné centrum – Ústredie.
Obec Makov má z hľadiska občianskej vybavenosti vlastný obecný úrad, poštu, farnosť, rímsko – katolícky kostol a farský úrad, dom kultúry, plne organizovanú základnú školu s telocvičňou o počte 187 žiakov, materskú školu, nájomný bytový dom, dom smútku s cintorínom, čerpaciu stanicu PHM, bankomat, areál bývalého Cestného hraničného prechodu Makov s hasičskou zbrojnicou, ambulanciu praktického lekára pre dospelých, zariadenie pre seniorov, útulok pre bezdomovcov.
Obec Makov má vybudovanú základnú sieť športovísk s futbalovými ihriskami a dvoma multifunkčnými ihriskami.
Obec Makov sa nachádza na hranici ČR a SR, je dopravnou križovatkou na medzinárodnej ceste I/18 Žilina – Olomouc s cestou II. triedy Makov – Čadca. Je tu východzia stanica železničnej trate Makov – Čadca a autobusová doprava spája Makov s Čadcou, Bytčou a Žilinou na regionálnych linkách.
Obec Makov je známym strediskom zimnej a letnej turistiky, kde svoj pobyt strávi v ubytovacích zariadeniach minimálne 25 000 návštevníkov a veľké množstvo denných návštevníkov v lyžiarskych strediskách SKI Makov, Zóna SNOW a na trasách Beskydsko – Javorníckej lyžiarskej bežeckej magistrály. Rekreačné služby sú poskytované v značnom množstve rekreačných ubytovacích zariadení s kapacitou 400 lôžok a zodpovedajúcou sieťou reštauračných a obchodných zariadení.
Uvedená charakteristika hovorí o Obci Makov ako o mieste vhodnom na relax, trávenie voľného času a voľno-časové aktivity.
V tejto súvislosti má Obec Makov zabezpečenú i komplexnú sociálnu starostlivosť o občanov, ktorá spočíva v poskytovaní sociálnych služieb, a to pobytovej služby v Zariadení pre seniorov, v útulku pre bezdomovcov z vlastnej obce, opatrovateľskej služby, prepravnej služby, služieb jedálne a rozvozu stravy.

Obec Makov prevádzkuje Centrum sociálnych služieb Makov č. 62, ktoré je samostatnou organizačnou jednotkou obce.
Centrum sociálnych služieb je jednou z dominánt obce. Nachádza sa v centre obce, takže je blízko do kostola, obchodov i k lekárovi. Z hľadiska priestorového umiestnenia má ideálnu
polohu, pretože sa tam vhodne dopĺňa príroda s blízkosťou všetkej občianskej infraštruktúry. Prednú časť tvorí záhrada, kvetinové záhony, okrasné stromčeky, stromy a park. Predná časť nádvoria pred objektom je vybavená lavičkami a altánkom, ktoré sú vhodné na relaxáciu vo
voľnom čase a umožňujú výhľad. Prirodzený okraj objektu z druhej strany tvorí rieka Kysuca a zelený les.
V Centre sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov s kapacitou miest 43 v súlade s § 35, ods. 1, písm. a) zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
Klienti sociálnych služieb sú zaradení do stupňa odkázanosti I. – VI. podľa posudku o odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Pre poskytovanie sociálnej služby v zariadenia pre seniorov  môžu byť prijatí klienti so stupňom odkázanosti I. – VI., rozdiel je však v zmysle platnej legislatívy v tom, že štát dotuje sumou dotácie iba klientov so stupňom odkázanosti IV. – VI. To znamená, že klienti so stupňom odkázanosti I. – III. môžu byť umiestnení do ZpS iba vtedy, ak si uhradia všetky ekonomicky oprávnené náklady (EON). 

V Centre sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba v špecializovanom zariadení s kapacitou miest 10 v súlade s § 39, ods. 1, písm. a) zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonovu chorobu,  Alzheimerovu chorobu, sklerózu multiplex, schizofréniu, alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
Klienti sociálnych služieb sú zaradení do stupňa odkázanosti V. – VI. podľa posudku o odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
Centrum sociálnych služieb Makov  v súlade s platnou legislatívou a VZN Obce Makov č. 4/2023 o poskytovaní sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb Makov č. 62.
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálnu rehabilitáciu,
4. ošetrovateľskú starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8. osobné vybavenie,
b) utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje záujmovú činnosť.

Celková kapacita Centra sociálnych služieb  Makov je 53 lôžok  z toho sociálna služba v zariadení pre seniorov má kapacitu 43 lôžok a sociálna služba špecializované zariadenie 10 lôžok v súlade s Výpisom registra poskytovateľov ŽSK.
V Centre sociálnych služieb sa nachádza spoločenská miestnosť vybavená televízorom a malou knižnicou. Spoločenská miestnosť susedí s kaplnkou, v ktorej sa konajú sväté katolícke omše a modlitby našich klientov.
Kultúrna a záujmová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o našich klientov. Chápeme ju ako súčasť vnútorného života a je jednou z foriem trávenia voľného času našich obyvateľov. Naším cieľom je zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy obyvateľov napĺňať a organizovať ich voľný čas.
O nášho klienta je komplexne postarané v rámci ošetrovateľskej starostlivosti, kultúrneho a spoločenského vyžitia. Jeho samozrejmosťou je individuálny prístup ku klientovi v zmysle sociálnej diagnostiky, na základe ktorej mu je zostavený individuálny plán a s klientom sa pracuje počas jeho aktívnej staroby.
O klientov CSS Makov sa stará odborný personál s príslušným vzdelaním na sociálno-zdravotnom úseku, na úseku stravovacej prevádzky.

Priemerná úhrada (za 30 kalendárnych dní) so stupňom odkázanosti IV. predstavuje sumu 563,19 €, z toho suma 120,00 € je za stravovanie 3x denne.

Priemerná úhrada (za 30 kalendárnych dní) so stupňom odkázanosti V. predstavuje sumu 608,19  €, z toho suma 120,00 € je za stravovanie 3x denne.

Priemerná úhrada (za 30 kalendárnych dní) so stupňom odkázanosti VI. predstavuje sumu 617,19 €, z toho suma 120,00 € je za stravovanie 3x denne.


Vzhľadom na to, že CSS Makov má kapacitu 53 klientov, určitým spôsobom plní i regionálnu funkciu, nakoľko Obec Makov nedokáže, resp. nepotrebuje pokryť kapacitu zariadenia iba občanmi s trvalým pobytom v Obci Makov.
Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k legislatívnym zmenám a vzhľadom na prirodzenú mortalitu seniorov, v praxi sa v Centre sociálnych služieb Makov č. 62 stretávame s voľnými miestami, ktoré ponúkame na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie a sociálnych potrieb spoluobčanov.

Za týmto účelom kontaktujte sociálnu pracovníčku Centra soc. služieb Makov č. 62, Mgr. Stanislavu Kupšovú, na telefónnych číslach: 041/4364847, 0918109200, alebo na e-mailovej adrese: stanislava.kupsova.zps@makov.sk

Obec

Voľby prezidenta SR 2024

logo

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

EU

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1

celoročný kalendár podujatí 2024

Prihlásenie pre odber SMS správ

Munipolis

Zlepšenie zberu triedeného odpadu v obci Makov

logo

Projekt Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie

Memoriál Pavla Bilíka, pripomenutie si histórie

Terénna opatrovateľská služba v obci Makov

logo

„Zmena účelu využitia stavby z haly podrobnej kontroly č. 132 na Hasičskú zbrojnicu obce Makov“

PROJEKT

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, sobota 22. 6. 2024
mierny dážď 24 °C 14 °C
nedeľa 23. 6. jasná obloha 23/12 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 22/12 °C
utorok 25. 6. jasná obloha 28/11 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga