cca zps1

 

Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o našich klientov je kultúrna a záujmová činnosť. Snažíme sa zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy obyvateľov napĺňať a organizovať ich voľný čas a podporiť priateľské a medziľudské vzťahy. Stretnutia organizované s kultúrnym programom, na ktorých sa zúčastňujú naši obyvatelia spolu s ľuďmi z obce, deťmi z MŠ či ZŠ, prispievajú k lepšej adaptácii a socializácii, k akceptácii a spolupráci.

Vieme, že starý človek sa musí neustále zamestnávať vhodnou pracovnou alebo záujmovou činnosťou, aby si vyplnil čas a udržal určitý režim. Cez konanie, zmysluplnú činnosť, možno u starších ľudí dosiahnuť pozitívne zmeny. Pri pracovnej terapii získavajú obyvatelia pracovné a spoločenské návyky a zručnosti. Zaujímavé činnosti odpútavajú od pochmúrnych myšlienok a umožňujú zmysluplné trávenie voľného času. 

Nepísanými pravidlami prístupu k našim starkým sú podpora aktivity a bezvýhradná akceptácia všetkých zainteresovaných.
V našom zariadení pre seniorov obyvatelia často vykonávajú pomocné práce v kuchyni, v práčovni a na údržbe. Aktívny spôsob bytia zabezpečuje obyvateľom zariadenia nový rozmer vlastnej sebarealizácie.

V období od 05. 01. 2017 do 16. 02. 2017 sme v Zariadení pre seniorov Makov č. 62 zrealizovali nasledovné voľnočasové aktivity:

  •  05. 01. 2017 – Betlehemci zo Žiliny priniesli do zariadenia zvesť o narodeníSpasiteľa (dramatoterapia a muzikoterapia)
  •  06. 01. 2017 – Biblioterapia spojená s posvätením zariadenia pre seniorova Trojkráľová svätá omša
  •  09. 01. 2017 – Biblioterapia „Traja králi“
  •  01. 02. 2017 – Pracovná terapia (práca s papierom – rezanie a skladaniekartónových krabíc, upratovanie jedálne a kaplnky)
  •  02. 02. 2017 – Pracovná terapia (vianočné odaranžovanie)
  •  08. 02. 2017 - Pracovná terapia (práca s papierom – rezanie a skladaniekartónových krabíc
  •  09. 02. 2017 – Pracovná terapia (žehlenie a ukladanie bielizne)
  •  14. 02. 2017 – Individuálna biblioterapia
  •  16. 02. 2017 – Precvičovanie jemnej motoriky a relaxačné cvičenie

 

Prostredníctvom záujmovej činnosti zabraňujeme nežiaducim zmenám z nečinnosti a odpútavame pozornosť klienta od jeho ťažkostí a negatívnych myšlienok. Záujmová a voľnočasová činnosť pomáha klientom získať vnútornú motiváciu, zmenu prístupu k problémom, nadhľad, odolnosť voči stresovým situáciám, určitý posun v ich prežívaní.. Takéto aktivity umožňujú rozvíjanie aktivity klienta, jeho komunikácie a asertívneho správania.

Prostredníctvom záujmovej činnosti dochádza ku kontaktu sociálnej pracovníčky s klientmi. Rozvíjajú sa sociálne zručnosti, priateľské vzťahy, podporuje sa kooperácia, spolupráca, zmysel pre pomoc a tímovú prácu. Zdravá súťaživosť motivuje k ďalšej aktivite. Sociálna pracovníčka pracujúca s klientmi pri voľnočasových aktivitách lepšie spoznáva jednotlivých obyvateľov zariadenia, ich osobnosť a schopnosti, vedomosti a zručnosti.

Záujmové a voľnočasové aktivity klientom pomáhajú v ich adaptácii a socializácii, v akceptácii a spolupráci, v odbúraní stavov napätia a agresie, v sebapoznávaní a sebaprejavení, v posilňovaní sebavedomia.