zpsmonika

 

 

Dospievať je ťažké, zrieť je krásne 
a starnúť je dobré. Človek je ako veľký strom, len škoda, že sa nedožíva veku duba. Chcel by rozdávať, a namiesto toho potrebuje pomoc. Týmito slovami sa Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka, prihovorila všetkým, ktorí prišli v utorok 24. novebmra 2015 na oslavu 10. výročia založenia Zariadenia pre seniorov Makov.

Každý človek chce prežiť obdobie svojho života čo najhodnotnejšie a obdobie staroby k nemu, samozrejme, patrí. „Preto by sme sa mali snažiť pomôcť našim seniorom toto obdobie zrelosti čo najviac spríjemniť, pochopiť ich, dať im dostatok lásky a byť s nimi, keď nás budú potrebovať, pretože aj my budeme raz starí a budeme potrebovať pomoc a lásku našich blízkych.

Podať našim klientom pomocnú ruku, pracovať s nimi s dostatočnou trpezlivosťou, vytvoriť si k nim individuálny prístup, snažiť sa ich aktívne zapájať do činností, ktoré sú organizované v našom zariadení, je tou cestou, na ktorú sme sa vydali a po ktorej kráčame spoločne už desiaty rok,“ prihovorila sa všetkým prítomným, ktorí v utorok zasadli za slávnostný stôl, Monika Hrtúsová.
Celá oslava, ktorá sa niesla doslova v rodinnej atmosfére, začala niekoľkými príhovormi, pri ktorých sa mnohým hosťom vtisli slzy do očí.
Desaťročie v domove
Poďme aj pekne po poriadku. Zariadenie začalo písať svoju históriu 1. júla 2005 ako Domov dôchodcov Makov č. 62, ktorej štatutárnym zástupcom bol vtedajší starosta obce Marián Masnica. Prví klienti Vincent Šulec, Mária Halušková, Rozália Kubačková a Mária Vircová tu našli domov 2. novembra 2005. Zariadenie, ktoré poskytuje sociálnu službu celoročnou pobytovou formou, disponuje kapacitou 53 lôžok, z toho 24 lôžok je určených pre imobilných a 29 lôžok pre mobilných klientov.K dnešnému dňu sú kapacity zariadenia plne obsadené o 53 klientov sa stará 27 zamestnancov. Súčasným štatutárnym zástupcom je starosta obce Martin Pavlík, ktorý vedením zariadenia poveril svojho zástupcu Jozefa Pavlíka.
Najstaršia obyvateľka
V súčasnosti najstaršia obyvateľka zariadenia Rozália Kubačková z Turzovky-Košarísk, ktorá je v zariadení od jeho začiatku, sa ujala príhovoru a úprimnými slovami vďaky nešetrila.
„Za všetkých nás, 53 obyvateľov, sa chcem vedeniu obce a zamestnancom zariadenia poďakovať za starostlivosť, citlivý prístup, prejavenú pozornosť a trpezlivosť. Vážime si vašu náročnú prácu, ktorá sa odráža v našej spokojnosti. Ďakujeme, že nám doprajete pocit domova a tolerujete naše nálady a zvyky.
Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s našou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že náš zrak zoslabol a naše myslenie už nie je také bystré. Nech sú požehnaní tí, čo poznajú spôsoby, ako potešiť naše choré srdcia. Je nám cťou byť súčasťou makovského zariadenia pre seniorov a dnes sa vám prihovárať. Ešte raz vám všetkým zo srdca ďakujeme,“ to boli slová 91-ročnej Rozálie, ktorá všetkým zamestnancom zapriala veľa síl v ich ušľachtilej práci. Na znak vďaky a úcty zložili makovskí seniori aj báseň, predniesla ju Mária Pipíková.

Vďaka patrí zamestnancom
Slovo dostal aj starosta Martin Pavlík, ktorý v mene obce a obecného zastupiteľstva povedal: „Je mi potešením, že som sa mohol s vami stretnúť v tento slávnostný deň. Človek môže zastaviť alebo spomaliť doslova všetko, môže veľa vecí ovplyvniť, ale to, čo nedokáže ovplyvniť, je čas. Míňajú sa roky, míňajú sa dni a v určitom čase nastane chvíľa, keď začneme bilancovať život a prežité roky. 

V našom zariadení ubehlo tých rokov presne desať a je preto čas na krátke zrekapitulovanie. Na tomto mieste by som sa chcel úprimne poďakovať v mene Makovanov môjmu predchodcovi Mariánovi Masnicovi, ktorý sa veľkou mierou pričinil o to, že v Makove vyrástlo zariadenie pre seniorov, ktoré je jednou z dominánt obce. Veľká vďaka patrí, samozrejme, všetkým zamestnancom za ich obetavú prácu, ktorá nie je povolaním, ale skôr poslaním, za ich lásku, ktorú prenášajú na vás a verím, že to tak bude


Šikovní seniori
Po ďakovných slovách sa o kultúrny program postarali žiaci zo Základnej a materskej školy z Makova v sprievode heligóniek. Prítomní si mohli tiež obzrieť ukážky prác šikovných seniorov, ktoré tvoria v rámci terapií a záujmovej činnosti. Práve kultúrna a záujmová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby v zariadení. „Chápeme ju ako súčasť vnútorného života a je jednou z foriem trávenia voľného času našich obyvateľov. Naším cieľom je zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy obyvateľov napĺňať a organizovať ich voľný čas,“ vysvetľuje Monika Hrtúsová. Klienti zariadenia tak môžu absolvovať mnoho terapií ako biblioterapiu, spojenú s bohoslužbou, cvičenia jemnej motoriky a relaxačné cvičenia, spomienkovú terapiu, kreslenie, maľovanie, písanie, prácu s papierom, spoločenské hry, pracovnú terapiu, prácu s prírodnými materiálmi, ako napríklad pletenie veľkonočných korbáčov, vyšívanie na dosky podľa rôznych predlôh, muzikoterapiu, spojenú s relaxačným cvičením na čerstvom vzduchu a mnoho iného. V zariadení sa nachádza spoločenská miestnosť, vybavená LCD televízorom, videorekordérom, domácim kinom, CD prehrávačom a malou knižnicou. „Spoločenská miestnosť susedí s kaplnkou, v ktorej sa konajú sväté katolícke omše a modlitby našich klientov. Aby sme nezabudli, poďakovanie patrí aj pánovi farárovi za duchovnú starostlivosť, ktorá je nesmierne nápomocná a dôležitá v živote našich klientov,“ dodáva sociálna pracovníčka.
Na záver nám neostáva nič iné, ako zaželať Zariadeniu pre seniorov Makov, aby ho ani v ďalších rokoch neopustila rodinná atmosféra, ktorú cítiť z každej strany a samozrejme, mnoho spokojných klientov.