ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE MAKOV

VZN 3/2006 - Územný plán obce makov

klikni sem

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Makov

Obec Makov vydáva:

VZN o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupepri vybavovaní petícií v podmienkach Obce Makov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2007 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach Obce Makov - bolo zrušené dňa 22.10.2012 vydaním Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Obce Makov.

Obec Makov vydáva: VZN  8/2007 o zneškodňovaní žúmp na území obce Makov