ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 1/2018 o financovaní originálnych kompetencií 

 Obce Makov na úseku školstva  Zrušené - nahradené VZN 1/2019

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 2/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby 

Zrušené - nahradené VZN 10/2018

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 3/2018 o poskytovaní prepravnej služby

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby v útulku

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 5/2018 o poskytovaní prepravnej služby o zrušení

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Makov č. 3/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze

užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou,

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Makov

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 6/2018 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia

Obce Makov č. 10/2015 o umiestňovaní volebných plagátov v obci Makov

ikona pdf

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAKOV č. 7/2018 o vyhradení miest a stanovení

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných

priestranstvách obce Makov

ikona pdf

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAKOV  č. 8/2018  o spôsobe náhradného zásobovania vodou,

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Makovov

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 9/2018 ktorým saschvaľuje Prevádzkový 

poriadok pohrebiska na území obce Makov