ikona pdf Všeobecne záväzné nariadenie  obce Makov č.1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na  úseku školstva  Zrušené - nahradené VZN Obce Makov č. 1/2018 zo dňa 28.2.2018
                       
ikona pdf  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 2/2017,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné    nariadenie Obce Makov č. 8/2015 o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty Obce Makov a    pravidlá ich prenajímania (Pravidlá prenajímania nájomných bytov)

ZRUŚENÉ - nahradené VZN Obce Makov č. 6/2017 dňa 6.12.2017

ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 3/2017 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
ikona pdf  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAKOV  č. 4/2017  o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Makov č. 62
ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 5/2017o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Makov 264
ikona pdf Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 6/2017 o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty Obce Makov a pravidlá ich prenajímania

(Pravidlá prenajímania nájomných bytov)

ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov  č. 7/2017 o nakladaní s odpadmi na území obce MakovObce Makov  č. 7/2017 o nakladaní s odpadmi na území obce Makov
ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 8/2017 o miestnom poplatku v Obci Makov
ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 9/2017 o miestnych daniach v Obci Makov
ikona pdf Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 10/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Makov
ikona pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2017 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 22/2008 Obce Makov, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok Obce Makov
ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 12/2017 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu obce Makov