sobd2021 logo2Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie:
• štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

• občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je osobou podľa prvého bodu,
• štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.
To znamená:
• ak má fyzická osoba v Slovenskej republike trvalý pobyt je, podľa zákona o sčítaní, povinná sčítať sa v Slovenskej republike.
• ak má fyzická osoba akýkoľvek iný registrovaný pobyt v Slovenskej republike je, podľa zákona o sčítaní, povinná sčítať sa v Slovenskej republike.