sobd2021 logo2

DODATOK č.1 k Metodickému pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky číslo 10910-1622/2020 z 12. októbra 2020, ktorým sa ustanovuje postup obcí pri zbere údajov o obyvateľoch pre účely SODB v roku 2021.

Na základe zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.44/2021 z.[1] a z dôvodu závažnej epidemiologickej situácie spôsobenej pretrvávajúcim šírením nového koronavírusu (ďalej len Covid-19) v SR, vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR prijímajú opatrenia na ochranu verejného zdravia s cieľom znížiť riziko zvyšovania počtu ochorení Covid-19.

 • Počas doby sčítania obyvateľov od 15. februára do 31. marca 2021 bude obyvateľ plniť svoju sčítaciu povinnosť výlučne vyplnením elektronického formulára na sčítanie obyvateľov.
 • Službu asistovaného sčítania tým obyvateľom, ktorí sa nedokážu sčítať prostredníctvom elektronického formulára sami a ani s pomocou blízkych osôb alebo iných osôb, s ktorými žijú v jednej domácnosti (napr. seniori, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby s minimálnymi digitálnym zručnosťami) zabezpečia obce v rámci dosčítavania, t. j. od 1. apríla do 31. októbra 2021. Presný termín asistovaného sčítania pre obec bude stanovený na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR alebo Regionálny úradom verejného zdravotníctva. Bližšie usmernenie k asistovanému sčítaniu zašle Štatistický úrad v osobitnom dodatku.
 • Metodický pokyn číslo 10910-1622/2020 z 12. októbra 2020 je plne platný pre zabezpečenie elektronického samosčítania v období od 15. februára do 31.marca 2021.
 • Výnimkou sú nasledujúce texty: článok 2 Základné pojmy písm. d), f), i), j), o); článok 4 Sčítanie obyvateľov odsek (4), (5), (6); článok 5 Kontaktná osoba odsek (2); článok 6 Kontaktné miesto odsek (2), (4), (6); článok 7 Asistenti sčítania odsek (3); článok 8 Postup obce pri príprave sčítania obyvateľov odsek (1) písm. d), e), f), h), k), l), m), n), o), p), q), s); článok 9 Postup obce pri realizácii sčítania obyvateľov odsek (8); článok 10a Obyvatelia v zariadeniach odsek (1) písm. d), odsek (2) písm. b); článok 10b Sčítanie ľudí bez domova odsek (7), (10), (12), (14); článok 10c Sčítanie obyvateľov v marginalizovaných rómskych komunitách odsek (3), (4), (5) písm. b), (6); článok 11 Kontaktný bod odsek (1), (2); článok 13 Postup obce po vykonaní sčítania obyvateľov odsek (1), (2), (3), (4), (5), (6); príloha 8 Harmonogram aktivít počas sčítania obyvateľov.
 • Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám, vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. Obyvateľ zbavený spôsobilosti na právne úkony/svojprávnosti má byť sčítaný svojim zákonným zástupcom. Obyvateľovi, ktorý sa nemôže alebo nevie sčítať sám (seniori, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby s minimálnymi digitálnym zručnosťami) môže so sčítaním pomôcť blízka osoba len, ak ju o to obyvateľ požiada.
 • Call centrum bude počas doby sčítania slúžiť výlučne na vysvetľovanie metodiky sčítania a poskytovanie informácií.
 • Úlohou kontaktnej osoby pred dobou sčítania a počas doby sčítania je tiež:
 • zabezpečiť uskladnenie všetkých prevzatých SIM kariet a tabletov pre mobilných asistentov a vybavenia pre asistentov (taška pre mobilného asistenta, perá, zápisníky, obaly na preukazy, šnúrky na preukazy asistentov, označenie kontaktných miest) a použiť ich v období dosčítavania,
 • zabezpečiť odovzdanie všetkých preukazov asistentov sčítania (vyplnených aj nevyplnených) príslušnému krajskému pracovisku Štatistického úradu SR,
 • zabezpečiť skartovanie všetkých vypísaných dekrétov o vymenovaní asistentov sčítania.
 • V prípade obyvateľov v zariadeniach, ktorí sa sami alebo s pomocou blízkych osôb nesčítajú v období od 15. februára do 31. marca zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia zabezpečí v čase dosčítavania sčítanie týchto obyvateľov v zariadeniach prostredníctvom stacionárnych asistentov v zariadeniach. U obyvateľov v zariadeniach s celoročnou kapacitou menej ako 100 lôžok obec zabezpečí v čase dosčítavania vyslanie mobilných asistentov na základe požiadaviek od obyvateľa tohto zariadenia, alebo od zriaďovateľa, zakladateľa zariadenia.
 • V prípade ľudí bez domova, ktorí sa sami alebo s pomocou blízkych osôb nesčítajú v období od 15. februára do 31. marca kontaktná osoba zabezpečí v čase dosčítavania sčítanie týchto osôb prostredníctvom stacionárneho asistenta obce.
 • Na základe zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 44/2021 z. sa menia výplatné termíny v Metodickom pokyne Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov. Bližšie informácie sú uvedené v dodatku k Metodickému pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 15355/2020 z 11. novembra 2020.

Ľudmila Ivančíková

generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie

Štatistický úrad SR

 

[1] Zákon č. 223/2019 Z. z. v znení zákona č. 44/2021 Z. z. podpísala prezidentka SR dňa 6. februára 2021.