Verejné obstarávania

 

4.5 Otváranie súťažných návrhov :

Dátum : 02.05.2017

Miesto : Obecný úrad Makov, č. p. 60, 023 56 Makov – zasadacia miestnosť

Čas : 10.00 hod. 

Uvedená lehota sa týka otvárania časti ponúk označených ako Ostatné. ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v súlade so zákonom. Verejné otváranie časti ponúk označených ako Kritéria sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona.

Vysvetlenie – doplnenie súťažných podkladov I.

Vysvetlenie– doplnenie súťažných podkladov II.

   VÝKAZ VÝMER ZATEPLENIE SO01
Makov - OU nový stav   Ostatné výkazy výmer          

Makov - OU skutkový stav      

  

Vonkajšie zateplenie - výkaz výmer

Sprievodná správa                                                Výplne otvorovvýkaz výmer
Technická správa - overená   Zateplenie stropov- výkaz výmer  

 

 

 

 

Predmet zákazky: Stavebné úpravy prístrešku pre dobytok č. 136 na zberný dvor Obce Makov

Architektonické služby, inžinierske služby a komplexné inžinierske služby – projektové práce pre vypracovanie realizačného projektu stavby s názvom „Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“ –objekty SO03, SO04, SO05, SO06 a SO07.

Celé znenie výzvy  Výzva na poskytnutie informácie – cenovej ponuky – za účelom zabezpečenia prieskumu trhu.

Názov zákazky

Architektonické služby, inžinierske služby a komplexné inžinierske služby – projektové práce pre vypracovanie realizačného projektu stavby s názvom „Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“ –objekty SO01 a SO02 .

Celé znenie výzvy  :Výzva na poskytnutie informácie – cenovej ponuky – za účelom zabezpečenia prieskumu trhu.

Architektonické služby, inžinierske služby a komplexné inžinierske služby – projektové práce pre vypracovanie realizačného projektu stavby s názvom „Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“ –objekty SO03, SO04, SO05, SO06, SO07 a SO08.

Výzva na poskytnutie informácie - cenovej ponuky na približovanie dreva v obecnom lese