4.5 Otváranie súťažných návrhov :

Dátum : 02.05.2017

Miesto : Obecný úrad Makov, č. p. 60, 023 56 Makov – zasadacia miestnosť

Čas : 10.00 hod. 

Uvedená lehota sa týka otvárania časti ponúk označených ako Ostatné. ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v súlade so zákonom. Verejné otváranie časti ponúk označených ako Kritéria sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona.

Vysvetlenie – doplnenie súťažných podkladov I.

Vysvetlenie– doplnenie súťažných podkladov II.

   VÝKAZ VÝMER ZATEPLENIE SO01
Makov - OU nový stav   Ostatné výkazy výmer          

Makov - OU skutkový stav      

  

Vonkajšie zateplenie - výkaz výmer

Sprievodná správa                                                Výplne otvorovvýkaz výmer
Technická správa - overená   Zateplenie stropov- výkaz výmer