Úradné oznamy

pdfZáverečný účet Obce Makov za rok 2020

drevene razitko 60x22 bigOznamujeme občanom, ktorí zasielajú „POTVRDENIE O ŽITÍ“ pre ČSSZ Praha, že toto potvrdenie opäť postačuje zasielať bez úradne overeného podpisu.  V tlačive však NEZABUDNÚŤ  - vyplniť svoje údaje,  napísať dátum, podpísať, dopísať krátke zdôvodnenie „Podpis neoverený z dôvodu  pandémie COVID – 19“

                

 

Obec Makov oznamuje občanom, dotknutým orgánom, dotknutým obciam a príslušnému orgánu, že verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti Rekreačné domy Makov - Bútorky"  sa uskutoční dňa 18. mája 2021 (utorok) o 13.00 hod v sále Kultúrneho domu v Makove.  Správa o hodnotení navrhovanej činnosti Rekreačné domy Makov - Bútorky" je k nahliadnutiu na obecnom úrade a taktiež je zverejnená na oficiálnej internetovej stránke obce www.makov.sk a na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR

Podľa § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás, upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obec makov, Makov č.60