Úradné oznamy

 

Požiarna zbrojnica

 

1. DOTÁCIA PRE HASIČOV.
VÝŠKA DOTÁCIE : 30 000 ,- €

Obec Makov bola úspešná v žiadosti o dotáciu pre DHZ Makov „Výzva č.VI.Prezídia Hasičského a záchranného zboru r.2018“ v oblasti „Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby,rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov“.Získali sme 30000 € a z týchto peňazí sa v krátkom čase pustíme do rekonštrukcie hasičskej zbrojnice podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že na adrese:http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2016-2020 je zverejnené záverečné stanovisko k strategickému dokumentu "POH Žilinského kraja na roky 2016 - 202", kde môžete do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Toto oznámenie je zároveň zverejnené aj na úradnej tabuli obce.

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU OU-ZA-OSZP2-2018/024593-44/Gr

   

Správne konania podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Splnomocnenie

verejnavyhlaska

 

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY ZS a RR bod Makov – Čierne –CA_CIE – optická prípojka

O z n á m e n i e o začatí územného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania 

Rozhodnutie Okresného úradu Čadca, pozemkového a lesného odboru 

Oznámenie o zmene chránených stromov "Duby na Trojačke!"

Strategický dokument: Zmena a Doplnok č.1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou