Úradné oznamy

vysledky volbyeu

Podľa § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás, upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obec makov, Makov č.60 alebo elektronicky na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri zverejnení informácie o začatí každého správneho konania. Lehota plynie odo dňa dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania na internetovej stránke Obce Makov

Záverečný účet Obce Makov za rok 2018

brumo

Vážení spoluobčania, CHKO Kysuce upozorňuje, že s veľkou pravdepodobnosťou sa v katastri našej obce pohybuje jedinec medveďa hnedého. Z dôvodu vlastnej bezpečnosti neodporúčame približovať sa k zvieraťu ani ho sledovať za účelom fotografovania. Mladá medvedica nejaví voči človeku prirodzenú plachosť, ani agresívne správanie. Keďže ide o chránený druh, odstrel medveďa je úplne posledná možnosť, ktorej sa správa CHKO chce vyhnúť. Touto cestou Vás žiadame, aby ste ste sa v lese pohybovali s obozretnosťou a dbali na svoju bezpečnosť. V prípade potreby, kontaktujete správu CHKO Kysuce  na tel.č.0903 298429

druhekolo.pdf

úprava toku kysuceInvestor stavby Slovenský vodohospodársky podnik /SVP/,štátny podnik OZ Piešťany spolu so zhotoviteľom VÁHOSTAV-SK a.s začali výrubom drevín práce na stavbe “Úprava toku Kysuca”.Počas spomínanej stavby bude zvýšený pohyb ťažkých mechanizmov,prosíme všetkých občanov o toleranciu a spoluprácu,aby nám upravená časť Kysuce čo najskôr skrášlila túto časť našej obce. 

14383324 3d person with megaphone is behind info letters Stock Photo man information megaphone

„Investor stavby „MAKOV – úprava toku Kysuca“ Slovenský vodohospodársky podnik štátny podnik, Odštepný závod Piešťany spolu so zhotoviteľom stavby VÁHOSTAV-SK, a.s. informujú občanov obce Makov o začiatku prípravných prác na uvedenej stavbe predstavujúcej úpravu a reguláciu toku Kysuca v intraviláne našej obce.Dňom 20.3.2019 – streda, zhotoviteľ začne s výrubom drevín v území pripravovanej regulácie toku Kysuce v zmysle platného povolenia na výrub drevín.

Dňa 05.03.2019 podala Obec Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou v zastúpení: Mgr. Anton Varecha, starosta obce, v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 1 ks jedľa (Abies) - na pozemku parcela č. KN–E 20114 (zastavané plochy a nádvoria) v k. ú. Vysoká nad Kysucou, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Dôvod výrubu dreviny - drevina predstavuje bezpečnostné riziko zlomením alebo pádom na obyvateľov a na majetok, nakoľko rastie v blízkosti RD č.1090 na parcele č. KNC 3623 v k.ú. Vysoká nad Kysucou.

Navrhovateľ : Stredoslovenská distribučná a.s

v zastúpení Mackovčák Vladimír
IČO : 36442151
Adresa: Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina

Kolaudačné rozhodnutie