Úradné oznamy

Zverejnenie zámeru

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a IV. časti, čl. 24 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B zo dňa 08.10.2014 zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Makov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfOznámenie -Zámer činnosti„I/10 MAKOV – TROJAČKA – MOST 238“99.22 KB

 

 

 

kosenieObec MAKOV upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie Zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch august až október 2020 bude v katastrálnom území obce Makov vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch štátnej hranice, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác.

Sociálna služba - stravovanieSociálna služba – výdaj stravy Obec Makov poskytuje seniorom možnosť výdaja stravy v Zariadení pre seniorov Makov č. 62. Obed si môžu vyzdvihnúť v čase od 12 00 hod. do 12 45 hod. Sociálna služba prostredníctvom donášky stravy do domácnosti s platnosťou od 1. júla 2020 Služba sa seniorom zabezpečuje osobným motorovým vozidlom v pracovných