Úradné oznamy

Inscription COVID-19 on blue background. World Health Organization WHO introduced new official name for Coronavirus disease named COVID-19Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi,

image0 kopia 460   image1 kopia

pdfEkonomicky oprávnené náklady  - EON1.42 MB21/02/2020, 14:24

Rozhodnutie o umiestnení stavby:  

vv 22

 

 

pdfNa pozemku parcela CKN č. 12606 o výmere 5082 m2,  CKN č. 12677 o výmere 4597 m2, v zmysle predloženého LV č.11796  v k. ú Makov351.91 KB03/02/2020, 14:53

publicita pl

pdf suborZoznam má informatívny charakter, nie je použiteľný na právne úkony a obsahuje údaje o daňových dlžníkoch, ktorí nemajú zaplatenú daň z nehnuteľností, daň za pra a poplatok za KO a DSO vrátane sankčného úroku a úroku z omeškania z týchto daní k 31.12.2019.pdfZoznam_daňových_dlžníkov_miestnej_dane_a_poplatku_k_31.pdf161.14 KB