Úradné oznamy

URBÁR MAKOV – KOPANICE – POLOMKY  Pozemkové spoločenstvo
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Uznesenie 47/2013 bod A

Priamy predaj                           Návrh pozemku                      Geometrický plán

Predaj majetku                         Geometrický plán                        Územné rozhodnutie