Úradné oznamy

Uznesenie 47/2013 bod A

Priamy predaj                           Návrh pozemku                      Geometrický plán

Predaj majetku                         Geometrický plán                        Územné rozhodnutie