Úradné oznamy

phsr

 

Vážení občania,

získanie finančnej podpory z verejných zdrojov (európskych, štátnych alebo regionálnych) býva pri projektoch zameraných na regionálny rozvoj často podmienené ich zladením s rozvojovou stratégiou príslušnej obce. Vyžaduje to aj zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Podľa tohto zákona majú mať obce schválený PHSR.

 

 ikona pdf

   Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 2016

Záverečný účet obce za rok 2014 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014
4. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014
5. Tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

lucanova

 

Dňa 14. apríla 2015 si v Žiline prevzalo 45 vojnových veteránov pamätnú medailu k 70. výročiu SNP a ukončenia 2. svetovej vojny, ktorú im udelil minister obrany SR Martin Glváč.Ocenená bola i 96- ročná občianka Makova, pani Ľudmila Lučanová, bytom Makov – Čierne 66, ktorá je najstarším účastníkom odboja v celom regióne Kysúc, Bytče, Rajca a Žiliny. Pani Ľudmila Lučanová v dobe SNP a až do oslobodenia bola pomocníčkou partizánov.

Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov zverejňuje zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa CKN 3150/6 Trvalý trávny porast o výmere 715 m2, vedeného na LV č. 1070 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, v k. ú. Makov, Radomírovi Trebulovi, bytom Makov 296, 023 56 Makov v podiele 1/1 v zmysle § 9 a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a IV. časti a čl. 17 a) platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B, zo dňa 08.10.2014. Cena za odpredaj predstavuje 3,50 €/1 m2, čo za 715 m2 predstavuje kúpnu cenu 2.502,50 €. Kupujúci zároveň zaplatí náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 €, na overenie podpisov a náklady na odvkladovanie kúpnej zmluvy na Okresnom úrade v Čadci, katastrálnom odbore – správny poplatok vo výške 66 €.

Výkon kompetencií zástupcu starostu obce Makov.

 

Sekcia s názvom Ako vybaviť vznikla za účelom zjednodušiť a sprehľadniť občanom ako aj návštevníkom obce Makov postup pri  vybavovaní úradných vecí.

Nakladanie s majetkom obce - Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a prenájmu nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Makov č. 211
URBÁR MAKOV – KOPANICE – POLOMKY  Pozemkové spoločenstvo