Úradné oznamy

Rozhodnutie Okresného úradu Čadca, pozemkového a lesného odboru 

Oznámenie o zmene chránených stromov "Duby na Trojačke!"

Strategický dokument: Zmena a Doplnok č.1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou

ikona pdf  Komunitný plán soc. služieb obce Makov 2018 - 2022

 

Informacie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zil inskeho-kraja-na-roky-2016-2020je zverejnený strategický dokument "POH Žilinského kraja na roky 2016 - 202", kde môžete do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

kamerový systém

 

 

V snahe zvýšiť bezpečnosť a taktiež zvýšiť objasnenosť kriminálnych činov v našej obci, sme v apríli minulého roku cestou Okresného úradu v Žiline, podali žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017.

Záverečný účet obce za rok 2017