logo

Názov projektu: Terénna opatrovateľská služba v obci Makov
Prijímateľ dotácie: obec Makov
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01,


Kód projektu: 312081BHX3
Realizácia projektu: 01.01.2022 – 30.11.2023
Rozpočet projektu: 65 280,00 €
Spolufinancovanie: 0 %

 Cieľová skupina:
- deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby,
- plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby,
- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
Ciele projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť percentuálny pomer sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou a terénnou formou k pobytovým sociálnym službám. Uskutočnením projektu dosiahneme podporu dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby s cieľom zotrvania osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí, za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení, čo predstavuje hlavnú aktivitu projektu „Terénna opatrovateľská služba v obci Makov“.
Realizáciou projektu dôjde k naplneniu stanovených cieľov, a to aj prostredníctvom určených aktivít, ktoré napomôžu k zlepšeniu existujúceho a aj neexistujúceho stavu sociálnych služieb v obci Makov. Realizácia projektu prispeje k pozitívnemu dopadu na identifikované potreby cieľových skupín a podporí sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a taktiež dôjde k navýšeniu pracovných miest, čím dôjde k zníženiu nezamestnanosti v obci Makov.
Aktivity projektu:
Predchádzanie umiestňovania klientov do zariadení tvorí hlavnú aktivitu projektu „Terénna opatrovateľská služba v obci Makov“. V rámci tejto aktivity projektu vznikne hneď niekoľko podporovaných nových inovatívnych služieb v domácom prostredí a to uzatvorením 4 pracovných zmlúv realizáciou tohto projektu zameraného na verejné sociálne služby. Centrom realizácie a uskutočnenia projektu je obec Makov a Obecný úrad v Makove.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje „financované v rámci reakcie Únie na pandémiu COVID-19“.
www.employment.gov.sk www.esf.gov.sk