drevene razitko 60x22 bigOznamujeme občanom, ktorí zasielajú „POTVRDENIE O ŽITÍ“ pre ČSSZ Praha, že toto potvrdenie opäť postačuje zasielať bez úradne overeného podpisu.  V tlačive však NEZABUDNÚŤ  - vyplniť svoje údaje,  napísať dátum, podpísať, dopísať krátke zdôvodnenie „Podpis neoverený z dôvodu  pandémie COVID – 19“