Vzájomne sa dohodnú na termíne a čase zápisu,  pretože je na ňom potrebná i prítomnosť dieťaťa. Upozorňujeme rodičov, že podľa zákona 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou  od 1. januára 2021 je  školská dochádzka do materskej školy  povinná pre deti,  ktoré dovŕšili 5 rokov k 31. augustu 2021.