Zákaz vychádzania
Platnosť nariadenia od: 1. januára 2021
Platnosť nariadenia do: 24. januára 2021

Vláda v utorok 29. decembra 2020 schválila návrh na predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní. Zákaz vychádzania platný od 30. decembra 2020 sa sprísňuje! Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 807 z 29. decembra 2020 sa mení, prečítajte si nové uznesenie č. 808 zo dňa 31.12.2020.

Upozornenie
Od 1. januára 2021 v čase od 05:00 hod. platí prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek!

Podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1.januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť, cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,
cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť
cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č.807 z 29. decembra 2020,
cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 16. alebo 17. tohto uznesenia a cestu spať,osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci. Všetkým osobám na území Slovenskej republiky vláda odporúča:

uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet),umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere,vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri.Vláda súčasne odporučila hlavnému hygienikovi prijať vyhlášku, ktorou zabezpečí realizáciu obmedzení podľa tohto uznesenia vlády uzatvorením príslušných prevádzok, na ktorých návštevu sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania a zákazom podujatí, na ktoré sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania (bezodkladne).

https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania/