Zverejnenie zámeru

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a IV. časti, čl. 24 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B zo dňa 08.10.2014 zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Makov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

predmet nájmu: časť pozemku EKN 5306 ostatné plochy o výmere 757, vedené Okresným úradom Čadca, odborom katastrálnym na LV č. 8991 vo vlastníctve Obce Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na časti uvedeného pozemku EKN 5306 ostatné plochy o výmere 757 m2 je osadené reklamné zariadenie vo vlastníctve firmy Akzent BigBoard, a.s. Bratislava.

nájomca : Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava doručil žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy o nájme.