Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky K návrhu záverečného účtu obce makov za rok 2019