Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na II. polrok 2020