mvpod

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") povoľuje mimoriadny lov diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 18.05.2020 do 30.06.2020 na nepoľovných plochách  v rámci Slovenskej republiky. 

Ministerstvo povoľuje mimoriadny lov diviačej zveri z dôvodu ochrany zveri a chovu zveri, za účelom zníženia denzity diviačej zveri a prevencie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri. Týmto mimoriadnym povolením lovu sa dosiahne, že bude možný v rámci celého Slovenska celoročný lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie aj na nepoľovných plochách.Podmienkou pre realizáciu tohto mimoriadneho povolenia je vydanie rozhodnutia príslušného okresného úradu, pozemkového a lesného odboru o povolení lovu na nepoľovnej ploche podľa §56 ods.7. zákona o poľovníctve.

 pdfMimoriadne_povolenie_lovu_diviačej_zveri_na_nepolovných_plochách_pre_celé_Slovensko.pdf38.01 KB19/05/2020, 14:25