Dňa 05.03.2019 podala Obec Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou v zastúpení: Mgr. Anton Varecha, starosta obce, v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 1 ks jedľa (Abies) - na pozemku parcela č. KN–E 20114 (zastavané plochy a nádvoria) v k. ú. Vysoká nad Kysucou, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Dôvod výrubu dreviny - drevina predstavuje bezpečnostné riziko zlomením alebo pádom na obyvateľov a na majetok, nakoľko rastie v blízkosti RD č.1090 na parcele č. KNC 3623 v k.ú. Vysoká nad Kysucou.

Obec Makov, (určený Okresným úradom Čadca podľa § 68 písm. q) zákona o ochrane prírody), ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie správneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou
dňa 18. marca 2019 (pondelok) o 10:00 hod.,
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Vysoká nad Kysucou
a následná bude vykonaná miestna obhliadka dreviny na pozemku, na ktorom drevina rastie.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou, č. dv. 23, v úradných hodinách v pondelok, streda a piatok a takisto pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní. Ak dotknutý orgán štátnej správy alebo účastník konania v určenej alebo predlženej lehote, (o ktorú musí požiadať príslušný orgán št. správy), neoznámi svoje stanovisko k výrubu drevín, má sa za to, že s výrubom drevín ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom.
Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené v znení neskorších predpisov.
Združenie, ktoré podľa § 82 ods.6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiada orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods.3 zákona písomne alebo elektronicky (na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní. Potvrdenie musí byť doručené na Obecný úrad Vysoká nad Kysucou a to v lehote do 7 dní od zverejnenia tejto informácie na internetovej stránke www.makov.sk.