Navrhovateľ : Stredoslovenská distribučná a.s

v zastúpení Mackovčák Vladimír
IČO : 36442151
Adresa: Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina

Kolaudačné rozhodnutie