Zoznam daňových dlžníkov miestnej dane a poplatku k 31. 12. 2018, zostavený a zverejnený v súlade s ustanovením § 52, ods. 2 zákona NR SR číslo 563/2009 Z. z. Podľa ustanovenia § 52 daňového poriadku správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby sumu 160 eur a u právnickej osoby sumu 1600 €. Zoznam má informatívny charakter, nie je použiteľný na právne úkony a obsahuje údaje o daňových dlžníkoch, ktorí nemajú zaplatenú daň z nehnuteľností, daň za pra a poplatok za KO a DSO vrátane sankčného úroku a úroku z omeškania z týchto daní k 31.12.2018.

 

PRIEZVISKO A MENO ADRESA TYP NEDOPLATOK  k 31.12.2018
FRAN, v. o. s.  Kopanice 290, Makov právnická osoba              15 566,50 €
Holec Ľuboš Sasinkova 29, Vrbové fyzická osoba                  283,40 €
Hričovcová Anna Potok 4, Makov fyzická osoba                  331,87 €
Katolická Anna Kopanice 290, Makov fyzická osoba              10 034,17 €
Kavalková Adriána Kopanice 208, Makov fyzická osoba               1 817,62 €
Kubošný Štefan Kopanice 201, Makov fyzická osoba                  297,30 €
Macko Miroslav Štúrova 1936/20, Nová Dubnica fyzická osoba                  193,21 €
Nagyová Ľuba Makov 104, Makov fyzická osoba                  807,04 €
SPOLU              29 331,11 €