Obec Makov, ako príslušný a určený stavebný úrad v súlade s ust. § 119 ods.3 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších noviel a doplnkov, v územnom konaní posúdil podľa § 37 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Chodník pre peších pri št. ceste II/487 v obci Vysoká nad Kysucou“ v k.ú Vysoká nad Kysucou, ktorý podal dňa 18.09.2018 navrhovateľ: Obec Vysoká nad Kysucou, so sídlom Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou a na základe výsledkov posúdenia návrhu rozhodol takto: