Informacie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zil inskeho-kraja-na-roky-2016-2020je zverejnený strategický dokument "POH Žilinského kraja na roky 2016 - 202", kde môžete do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina najneskôr do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené - do 28.06.2018.