31.10.2016 podala Obec Makov žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na projekt stavebných úprav prístrešku pre dobytok na bývalej colnici na zberný dvor obce Makov, ktorý projekčne spracovala spoločnosť ARCHEKTA, s..r.o.

Žiadosť bola podaná na dotáciu v celkovej výške 74.979,41 € s DPH, z toho spoluúčasť Obce Makov mala byť vo výške 3.749,41 €.

03.04.2017 bolo Obci Makov doručené oznámenie z Environmentálneho fondu o poskytnutí dotácie na predložený projekt v celkovej výške 35.000 €. Podmienená spoluúčasť je vo výške 1.842,11 €. Na základe uvedenej informácie musela Obec Makov upraviť rozpočet projektu v súlade so schválenou dotáciou.

10.04.2017 bol spustený proces verejného obstarávania v zmysle platného zákona o VO č. 343/2015, na dodávateľa stavebných prác. Rozpočtované náklady 38.978,40 € s DPH. Víťazom sa stala spoločnosť FIRESTA FIŠER, rekonstrukce, stavby, a.s., o.z., Bratislava s celkovou cenou diela vo výške 37.794,78 € s DPH.

05.05.2017 bola s víťazom verejného obstarávania podpísaná zmluva.

19.07.2017 začala samotná realizácia prestavby prístrešku pre dobytok na zberný dvor obce Makov. Práce boli ukončené 06.09.2017.

12.12.2017 nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie stavby, na základe ktorého bude predložená žiadosť na Okresný úrad Čadca, odbor životného prostredia na povolenie prevádzky zberného dvora.

Všetci pevne veríme, že získaním dotácie na vybudovanie zberného dvora zlepšíme a skvalitníme životné prostredie v našej peknej obci Makov.