Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov zverejňuje zámer odpredaja pozemkov:

- CKN 5182/4 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 451 m2, vedeného na LV č. 1070 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, v k. ú. Makov, v časti obce Makov – Čierne – Belone a - CKN 5180 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, vedeného na LV č. 1070 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, v k. ú. Makov, v časti

obce Makov – Čierne - Belone Vladimírovi Hazuchovi a manželke Kataríne Hazuchovej, obaja trvale bytom Čierne 211, 023 56 Makov do BSM v podiele 1/1 v zmysle § 9 a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a IV. časti a čl. 17 a) platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B, zo dňa 08.10.2014.

Jedná sa o pozemky pre Obec Makov trvale prebytočné, nevyužívané, nachádzajúce sa v časti obce Čierne – Belone, ktoré v minulosti čiastočne užívali právni predchodcovia Vladimíra Hazuchu, jeho starí rodičia Karolína a Jozef Hazuchoví, ktorí pochádzali z uvedenej časti obce.

Cena za odpredaj predstavuje 6,-- €/m2, čo:
- za pozemok CKN 5182/4 o výmere 451 m2 predstavuje kúpnu cenu 2.706,-- €,
- za pozemok CKN 5180 o výmere 21 m2 predstavuje kúpnu cenu 126,-- €.
Kupujúci zároveň zaplatí náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 € a náklady na odvkladovanie kúpnej zmluvy na Okresnom úrade v Čadci, katastrálnom odbore – správny poplatok vo výške 66 €.
Celkom kúpna cena predstavuje sumu: 2.706 € + 126 € + 70 € + 66 € = 2.968,-- €.

 

Martin Pavlík
starosta obce