Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zlepsenie-prepojenia-ciest-okresov-tesin-cadca-dialnicou-d3-v-ramci-si je zverejnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci siete TEN - T“, kde môžete do neho nahliadnuť, robiť si z neho kópie, odpisy a výpisy. Do papierového spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, Čadca. Toto oznámenie je zároveň zverejnené aj na úradnej tabuli obce a na obecnej webovej stránke.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca do 10 pracovných dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené – do 21.11.2017.