OZNÁMENIE - Zámer činnosti „Makov – úprava toku Kysuca“


Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti a životné prostredie, predložil zámer navrhovanej činnosti „Makov – úprava toku Kysuca“ . Do zámeru navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť v kancelárii starostu obce, p. Martina Pavlíka v pondelok až piatok od 07.00 hod. do 15.00 hod. po dobu 21 dní od zverejnenia.
Zámer je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: http:///www.enviroportal.sk/SK¬_SK/eia/detail/makov-uprava-toku-kysucA

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 21 dní od zverejnenia oznámenia, t. j. do 10.07.2017 priamo Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca, resp. prostredníctvom Obce Makov, Makov 60, 023 56 Makov.


ZVEREJNENÉ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE A WWW.MAKOV.SK: 19.06.2017
ZVESENÉ Z ÚRADNEJ TABULE OBCE A WWW.MAKOV.SK: 10.07.2017