e news 94 1 392 250 0 ffffff

 

 

 

Programový rozpočet Obce Makov na rok 2017 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 220 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 88 675 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 214 773 €.

Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov z roku 2016 a preklenovacím úverom na začatie projektu s názvom „ Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“. Preklenovací úverom bude iba v prípade úspešnosti v uvedenom projekte. Po uplatnení finančných operácií je kapitálový rozpočet v prebytku 220 €.

1. časť Programového rozpočtu  na rok 2017 -2019

2. časť Programového rozpočtu na rok 2017 -2019