Vzhľadom na skutočnosť, že technický stav južnej strechy na budove DK Makov sa už roky neustále zhoršoval a aj pri menšom daždi do budovy zatekalo, bolo nevyhnutné tento problém urgentne vyriešiť. Vďaka vedeniu obce na čele so starostom p. Martinom Pavlíkom a rozumnému hospodáreniu s finančnými prostriedkami v roku 2015 sa Obec Makov mohla v júni tohto roku pustiť do výmeny krytiny a zateplenia na jednej strane strechy. Minule roky sa uzž robila generálna oprava strechy a neskôr ešte opravy opravovaného a ničomu to nepomohlo.
Všetci pevne dúfame, že kompletná rekonštrukcia/ výmena/ krytiny nás už všetkých prežije a že náš Dom kultúry bude opäť dôstojným kultúrnym stánkom.


Fakty : Obec Makov vyhlásila vo vestníku č. 69/ 2016 dňa 11. 04. 2016 pod číslom 6939- WYP výzvu na predmet zákazky : „ Rekonštrukcia Domu kultúry Makov- strecha južná časť„. Zákazka bola v súťaži rozčlenená objekty: SO 01 - Rekonštrukcia južnej strechy SO 02 - Zateplenie južnej časti strechy SO 03 – Bleskozvod pričom predpokladaná hodnota zákazky vychádzala zo spracovaného rozpočtu vo výške 68 700 € bez DPH (82 440 € s DPH).

O súťažné podklady požiadalo 13 uchádzačov.

Ponuku predložilo 9 uchádzačov. Vyhodnotenie ponúk sa konalo 13.05.2016. 
Zoznam uchádzačov: 1. Ligneus, s.r.o., 023 02 Krásno nad Kysucou s DPH : 66 880,67 €

2. Ferosta, s.r.o., Brehy 673173, 013 05 Belá s DPH :65 651,54 €

3. MM Trade SK, s.r.o., J. Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica s DPH : 63 190,48 €

4.B&B, spol. s r.o., 023 21 Korňa 889 s DPH :73 656 €

5. FGE s.r.o., Pšurnovická 1446/22A, 014 01 Bytča s DPH :52 490,74 €

6. OB Belstav, s.r.o., 023 52 Olešná 500 s DPH : 64 720,04 €

7. Stavospol Turzovka, spol. s r.o., Jašíkova 101, 023 54 Turzovka s DPH : 65 130,01 €

8. STaS, spol. s r.o.,023 02 Krásno nad Kysucou 1957 s DPH: 58 897,57 €

9. BaK Pal, s.r.o., 023 55 Vysoká nad Kysucou 193 s DPH :59 030,64 €.


Uchádzač MM TradeSK, s.r.o. bol pre nesplnenie podmienok stanovených vo výzve zo súťaže vylúčený.

Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť: FGE s.r.o., Pšurnovická 1446/22A, 014 01 Bytča s cenou 52 490,74 € s DPH (cca 64% z rozpočtu) vrátane rozpočtovej rezervy 10% (47 718,85 € bez rezervy). Po splnení všetkých oznamovacích povinností vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní a skutočnosti, že žiaden z neúspešných uchádzačov nevzniesol námietky, bola so spoločnosťou FGE, s.r.o. dňa 31.05.216 podpísaná „Zmluva o dielo“. V zmysle zmluvy je termín na dokončenie prác 3 mesiace od odovzdania staveniska.