Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že, že na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-obce-kolarovice-aktualizacia- je zverejnené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kolárovice aktualizácia na roky 2015 – 2020“, kde môžete do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené – do 11.03.2016.