Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov zverejňuje zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa CKN 3150/6 Trvalý trávny porast o výmere 715 m2, vedeného na LV č. 1070 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, v k. ú. Makov, Radomírovi Trebulovi, bytom Makov 296, 023 56 Makov v podiele 1/1 v zmysle § 9 a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a IV. časti a čl. 17 a) platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B, zo dňa 08.10.2014. Cena za odpredaj predstavuje 3,50 €/1 m2, čo za 715 m2 predstavuje kúpnu cenu 2.502,50 €. Kupujúci zároveň zaplatí náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 €, na overenie podpisov a náklady na odvkladovanie kúpnej zmluvy na Okresnom úrade v Čadci, katastrálnom odbore – správny poplatok vo výške 66 €.

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pozemku a náklady spojené s kúpou oproti vystavenej faktúre v termíne splatnosti faktúry na účet Obce Makov, č. účtu: 0311855487/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s.

Jedná sa o pozemok pre Obec Makov trvale prebytočný, nachádza sa v časti obce Makov – Kopanice nad Uríkom, kde má obec schválený zámer na odpredaj 10 pozemkov na výstavbu rodinných domov, resp. rekreačných chalúp. Pozemok CKN 3150/6 susedí s pozemok CKN 3150/7, ktorého vlastníkmi sú Radomír Trebula a manželka Slavka v BSM manželov 1/1, na ktorom v súčasnosti prebieha výstavba ich rodinného domu. Pozemok CKN 3150/6 pri výdatných dažďoch je pravidelne zavodnený a dochádza k stekaniu vody z tohto pozemku na pozemok CKN 3150/7 a k rozostavanému rodinnému domu. Obec Makov v súčasnosti nemá prostriedky na zabezpečenie odvodnenia pozemku CKN 3150/6. Preto Obec Makov súhlasí s odpredajom pozemku CKN 3150/6 pánovi Radomírovi Trebulovi, ktorý zabezpečí jeho odvodnenie a tým aj ochranu svojho majetku.


Martin Pavlík
starosta obce