Záverečný účet obce za rok 2014 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014
4. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014
5. Tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu


6. Finančné usporiadanie vzťahov k+
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
7. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2014
8. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
11. Hodnotenie plnenia programov obce
12. Návrh uznesenia

Záverečný účet Obce Makov za rok 2014