Úradné oznamy

Obec Makov oznamuje občanom, dotknutým orgánom, dotknutým obciam a príslušnému orgánu, že verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti Rekreačné domy Makov - Bútorky"  sa uskutoční dňa 18. mája 2021 (utorok) o 13.00 hod v sále Kultúrneho domu v Makove.  Správa o hodnotení navrhovanej činnosti Rekreačné domy Makov - Bútorky" je k nahliadnutiu na obecnom úrade a taktiež je zverejnená na oficiálnej internetovej stránke obce www.makov.sk a na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR

SSD logo

Stredoslovenská distribučná a.s. Vám oznamuje, že  dňa 10.,11.,12.,13.,14. mája 2021 v čase od 7.30 - 18.30  hod. bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a to v častiach obce uvedených v oznámení Stredoslovenskej distribučnea.s. pre tieto odberné miesta :

SSD logo

Stredoslovenská distribučná a.s. Vám oznamuje, že  dňa 10.,11.,12.,13.,14. mája 2021 v čase od 7.30 - 18.30  hod. bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a to v častiach obce uvedených v oznámení Stredoslovenskej distribučnea.s. pre tieto odberné miesta :

Podľa § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás, upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obec makov, Makov č.60