Úradné oznamy

sdboHistoricky prvé elektronické sčítanie domov a bytov sa začalo 1.júna 2020 a je rozdelené na dve fázy:
1. fáza - sčítanie domov a bytov: od 1. júna 2020 do 12. februára 2021
2. fáza - sčítanie obyvateľov: od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

csszČeská správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že od 1.7.2020  NEBUDE akceptovať potvrdenie o žití bez úradne overeného vlastnoručného podpisu dôchodcuPotvrdenie o žití treba úradne overiť a poslať poštou.

 

Inscription COVID-19 on blue background. World Health Organization WHO introduced new official name for Coronavirus disease named COVID-19V snahe o elimináciu dôsledkov pandémie vám dávame na vedomie usmernenia PhDr. Silvia Pekarčíkovej, MPH riaditeľky odboru zdravotníctva ŽSK k postupu pri COVID 19. Uvedené usmernenia obsahujú rady, odporučenia, kroky a postupy, ktoré umožnia rýchlejšie zorientovanie sa v pomoci pre obyvateľov, ktorí to najviac potrebujú.

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky K návrhu záverečného účtu obce makov za rok 2019                                                           

Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na II. polrok 2020

                                                   

unnamedV Turzovke sa uskutočnilo stretnutie primátora a starostov horných Kysúc,na ktorom prejednali a dohodli jednotný postup pri organizovaní letných jarmokov,hodov a kultúrno-spoločenských akcií.
Z dôvodu pretrvávajúcich preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa tento rok 2020 tradičné “Petropavlovské hody” v obci Makov KONAŤ NEBUDÚ.