Menu

0905 731 647

0905 731 647

RSS
Obec Makov
ObecMakov

Oznámenie o začatí spojeného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania

Oznámenie o začatí spojeného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania

Oznámenie o začatí spojeného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania

Žiadateľ : Stredoslovenská energetika a.s – distribúcia, Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina, IČO : 36442151 v zastúpení Ing. Štefan Binó, Jaseňová č.34, Žilina, Elektrické zariadenie, IČO : 22870172 podal dňa 09.10.2015 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu :

„Makov Čierne – Holáky na Sihlách – zahustenie DTS pre chaty doplnenie VN káblového vedenia „ na parcele v zmysle situácie osadenia stavby v k.ú. Makov Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Obec Makov ako príslušný stavebný úrad v súlade s § 61 zák.č 50/1976 Zb.(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom súčasne upúšťa od miestneho šetrenia a od ústneho rokovania.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom Obecnom úrade v Makove každý pracovný deň v čase od 7,00 hod –do 15,00 hod a vo štvrtok v čase od 14,00 – 17,00 hod. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne resp. ústne najneskôr do 29.12.2015 v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Na pripomienky uplatnené po určenom termíne sa neprihliada.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Makov.


Martin P a v l í k
starosta obce


Doručuje sa:
Stredoslovenská energetika a.s – distribúcia, Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina, v zastúpení Ing. Štefan Binó, Jaseňová č.34, Žilina, Elektrické zariadenie
Obec Makov , Makov č.60 – starosta obce
Ing. Binó Štefan, Jaseňová č.34, Žilina
SVP š.p, SPSV I č.1/97, Nimnica
SPF, Sad SNP č.667/10, Žilina
Ostatným účastníkom konania vlastníkom susedných parciel popri parcelách v zmysle situácie osadenia sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Na vedomie:
Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova č.91, Čadca
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č.4, Čadca
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, ul. Palárikova č.1156, Čadca
Okresný úrad Čadca – odbor krízového riadenia
Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s., Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina
SeVaK –a.s. zákaznícke centrum, Matičné námestie č.1141, Čadca
Slovak Telekom a.s., Poštová č.1, Žilina
SPP – distribúcia a.s. RC Žilina Závodská cesta č.26/2949, Žilina
ENERGOTEL a.s., Miletičová č.7, Bratislava
Telefónica Slovakia s.r.o, Einsteinová č.24, Bratislava
Orange Slovensko a.s. Prievozská č.6/A, Bratislava
UPC broardband Slovakia s.r.o, stredisko Žilina, Na Závaží č.7, Žilina
Okresný úrad Čadca , pozemkový a lesný odbor, Palárikova č.95, Čadca


Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ..................................... ZVESENÉ DŇA: .......................................

......................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

 

 

2.  Oznámenie o spojení územného konania so stavebným konaním
Verejná vyhláška

Obec makov, ako príslušný stavebný úrad Vám oznamuje, že v zmysle ust.§ 39a odst.4 stavebného zákona v znení noviel, spája územné konanie so stavebným konaním pre stavbu: „Makov Čierne – Holáky na Sihlách – zahustenie DTS pre chaty doplnenie VN káblového vedenia„ na parcele v zmysle situácie umiestnenia v k. ú. Makov – k pozemkom má investor iné právo.
Súčasne Vás upozorňujeme, že pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby na uvedenom pozemku vyplývajú tieto požiadavky:
Projekt rieši:
Účelom stavby je zabezpečiť nové pripojenie jestvujúcich rozvodných zariadení zo vzdušného vedenia vo vlastníctve prevádzkovateľa o rozšírenie odberných možností pre pripojenie 23 nových odberných miest
VN prípojka pre novovybudovaný VN rozvádzač bude VN káblom 3x22-AXEKVC (AR)E 1x70 mm2, ktorý nude napájaný z jestvujúcej vzdušnej VN siete cez novovybudovaný OTE pre zvislú montáž. Bude osadený nový kioskový VN rozvádzač T-Station, do krotého bude napojený nový zemný kábel 3x22-AXEKVC(AR)E 1x70 mm2, z tohto VN rozvádzača budú napojené 2 jestvujúce VNK : (a) 3x22-AXEKVC(AR)E 1x70 mm2 a (b) 3x22-AXEKVC(AR)E 1x70 mm2.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obec Makov

Martin P a v l í k
starosta obce


Doručuje sa:
Stredoslovenská energetika a.s – distribúcia, Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina, v zastúpení Ing. Štefan Binó, Jaseňová č.34, Žilina, Elektrické zariadenie
Obec Makov , Makov č.60 – starosta obce
Ing. Binó Štefan, Jaseňová č.34, Žilina
SVP š.p, SPSV I č.1/97, Nimnica
SPF, Sad SNP č.667/10, Žilina
Ostatným účastníkom konania vlastníkom susedných parciel popri parcelách v zmysle situácie osadenia sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Na vedomie:
Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova č.91, Čadca
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č.4, Čadca
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, ul. Palárikova č.1156, Čadca
Okresný úrad Čadca – odbor krízového riadenia
Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s., Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina
SeVaK –a.s. zákaznícke centrum, Matičné námestie č.1141, Čadca
Slovak Telekom a.s., Poštová č.1, Žilina
SPP – distribúcia a.s. RC Žilina Závodská cesta č.26/2949, Žilina
ENERGOTEL a.s., Miletičová č.7, Bratislava
Telefónica Slovakia s.r.o, Einsteinová č.24, Bratislava
Orange Slovensko a.s. Prievozská č.6/A, Bratislava
UPC broardband Slovakia s.r.o, stredisko Žilina, Na Závaží č.7, Žilina
Okresný úrad Čadca , pozemkový a lesný odbor, Palárikova č.95, Čadca


Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ..................................... ZVESENÉ DŇA: .......................................

......................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

 

Dátum vloženia: 3. 12. 2015 13:06
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 1. 2022 13:07
Autor: Správca Webu

Úrad

referendum

Výsledky volieb 2022

voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
1
25 26
27 28 29 30 31 1 2

Prihlásenie pre odber SMS správ

Munipolis

Projekt Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie

Memoriál Pavla Bilíka, pripomenutie si histórie

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, štvrtok 30. 3. 2023
slabý dážď 6 °C 1 °C
piatok 31. 3. mierny dážď 11/4 °C
sobota 1. 4. slabý dážď 9/5 °C
nedeľa 2. 4. rain and snow 4/0 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga